12 jun 2013

Markant vekst i bioteknologisk FoU

Den mangeårige satsningen på bioteknologi i Norge begynner å gi seg utslag i fagmiljøene. Bioteknologisk FoU har fra 2009 til 2011 opplevd sterk vekst både sett ut fra totale FoU-utgifter i Norge og sett ut fra veksten innenfor andre teknologiområder.

Det viser en ny rapport om bioteknologisk FoU for 2011 i UoH- og instituttsektoren, som NIFU har utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd. Rapporten er en oppfølging av tilsvarende kartlegginger for årene 2003, 2005, 2007 og 2009.

Totalt ble det rapportert bioteknologisk FoU for nesten 3,8 milliarder kroner i Norge totalt (inkl. totaltall for næringslivet). Dette er en økning på 0,9 milliarder kroner fra 2009 og 1,3 milliarder fra 2007.

Utgiftene til bioteknologisk FoU tilsvarer dermed over 8 prosent av Norges totale FoU-utgifter, en økning i andelen på mer enn ett prosentpoeng.

Utviklingen i de to sektorene kartleggingen dekker var ulik mellom 2009 og 2011. Mens UoH-sektoren hadde sterk vekst (fra 1,3 milliarder kroner til nesten 2 milliarder kroner), var det en liten realnedgang i instituttsektoren (om lag 0,5 milliarder til bioteknologisk FoU begge år). Veksten ved universitetssykehusene lå litt under veksten for UoH-sektoren totalt, men var likevel langt sterkere enn for totale FoU-utgifter ved universitetssykehusene.

Mange unge, høyt utdannede kvinner

Det var en økning i personalet innenfor bioteknologisk FoU fra om lag 2 300 i 2009 til om lag 2 800 personer i 2011. Dette gjenspeiler økningen i FoU-utgiftene. I 2011 har FoU-personalet innenfor bioteknologisk FoU blitt kartlagt mer inngående enn tidligere.

Flertallet av forskerne innenfor bioteknologi var kvinner (54 prosent). Kartleggingen viser at kvinneandelen blant forskerne som deltok i bioteknologisk FoU er langt høyere enn for forskere totalt innenfor de to sektorene i Norge. I UoH-sektoren var andelene henholdsvis 54 og 45 prosent og i instituttsektoren henholdsvis 53 og 41 prosent.

Forskere innenfor bioteknologisk FoU i UoH- og instituttsektoren var også noe yngre enn forskere totalt i Norge. Det er særlig den høye andelen forskere i rekrutteringsstillinger i UoH-sektoren som bidrar til dette. En langt høyere andel forskere innenfor bioteknologi hadde også doktorgrad (55 prosent) enn forskere totalt (42 prosent).

Økt kommersialisering i UoH-sektoren

Det har også vært en økt kommersialisering av bioteknologisk FoU i UoH-sektoren. Fra 2009 til 2011 rapporteres det om mer enn en dobling i antall patentsøknader fra 32 til 70 søknader. Samtidig økte også antall rapporterte varsler til teknologioverføringskontorer fra 80 til 127 varsler. Universitetssykehusene stod for 2/3 av disse.

NIFU-rapport 18-2013

For nærmere informasjon, kontakt
Kaja Wendt, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
(+47) 22 59 51 66