15 aug 2018

Mastere fornøyd med utdanning, lærested og relevans

Masterne er i all hovedsak fornøyd med utdanningen og lærestedet, og også med utdanningens relevans for arbeidslivet.

Det viser en ny NIFU-rapport som omhandler masteres vurdering av utdanningen og deres situasjon på arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018.

Vurderingen av arbeidslivsrelevans varierer imidlertid mellom faggruppene og det er i de mer profesjons- og yrkesrettede utdanningene, som juridiske fag og helse- og sosialfag, kandidatene er mest fornøyd med studiets relevans for arbeidslivet.

Nytt i denne undersøkelsen er spørsmål om undervisnings- og læringsmetoder. Kandidatene rapporterer at tradisjonelle undervisningsmetoder som forelesninger og skriftlige oppgaver i størst grad blir brukt, men bruken av studentaktive læringsformer, i dette tilfelle problembasert læring og muntlige presentasjoner ved studentene, synes å ha økt noe.

Sammenliknet med 1999/2000-kullet er endringene i undervisningsformer imidlertid beskjedne. Bruk av prosjekt- og problembasert læring har signifikant positiv betydning for kandidatenes vurdering av undervisningskvaliteten.

Arbeidsledigheten (8 prosent) er på om lag på samme nivå blant nyutdannede mastere i november 2017 som den var blant nyutdannede i november 2015 (nær 9 prosent). For noen faggrupper er det en tendens til forbedring i situasjonen, men det gjelder ikke fagfeltet naturvitenskapelige og tekniske fag, som har svært høy arbeidsledighet (15 prosent). For de andre større fagområdene var andelen arbeidsledige ca. et halvt år etter eksamen mellom tre prosent og ti prosent.

NIFU-rapport 2018:22

For mer informasjon, kontakt
Liv Anne Støren, forsker I, Studier av høyere utdanning
liv.a.storen@nifu.no
917 81 002

Kjersti Nesje, forsker II, Studier av høyere utdanning
kjersti.nesje@nifu.no
476 42 570