3 apr 2018

Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge

Norge framstår som et land med relativt godt samsvar mellom høyere utdanning og arbeidsmarked, men betydelige utfordringer i samsvaret mellom fagopplæring og arbeidsmarked.

NIFU-forskerne Berit Lødding, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule har publisert en artikkel i det danske tidsskriftet Samfundsøkonomen der de belyser noen av årsakene til match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge. Artikkelen er basert på en gjennomgang av eksisterende data og forskning.

Forfatterne konkluderer med at matchen er bedre i høyere utdanning enn innenfor fagutdanningen. Det har vært en sterk ekspansjon og høy vekst i kandidattallene, men likevel får de fleste kandidatene relevant arbeid i løpet av de første årene etter at de avslutter utdanningen. En oljesmurt økonomi med knapphet på utdannet arbeidskraft er en del av forklaringen, sammen med en sammenpresset lønnsstruktur som skaper høy etterspørsel etter relativt sett billig høyere utdannet arbeidskraft. En stor høyskolesektor med profesjonsrettede studier, søkere som tilpasser seg arbeidsmarkedsbehovene relativt raskt og en stor offentlig sektor som har skapt mange arbeidsplasser for kandidater innen samfunnsfag og humaniora kan også bidra til å forklare god match, sammen med arbeidsinnvandring som delvis har kompensert for underproduksjon av kandidater fra norsk utdanning.

Innen fagopplæringen synes matchen å være dårligere. Flere av fagene er ikke godt nok tilpasset arbeidslivet. Selv om de fleste faglærte kommer i relevant jobb, preges bildet av utfordringer som høyt frafall, mangel på læreplasser og sviktende interesse for fagbrev blant ungdom. Knapphet på arbeidskraft og høy arbeidsinnvandring har bidratt til lavere lønninger, dårligere arbeidsforhold og fallende status i noen av fagene, noe som påvirker rekrutteringen til fagopplæringen negativt. I en del fag må faglærte konkurrere med andre profesjoner eller med ufaglærte. Mange søkere orienterer seg mot studiekompetanse underveis i fagopplæringen. Brede kurs og stor vekt på allmenne fag skulle skape fleksibilitet i overgangene, men har heller bidratt til færre læreplasser og lav uttelling for kompetansen.

Hele artikkelen «Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge» kan leses her.

For mer informasjon, kontakt
Sveinung Skule, direktør
(+47) 920 69 219
sveinung.skule@nifu.no