2 sep 2022

Matriseorganisering: Sårbare utdanningsprogram, men styrket forskning

Organiseringen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS preges av uklare lederroller, høy tidsbruk og ressursutfordringer ved utdanningsprogrammene. Samtidig opplever ansatte at forskningsarbeidet har blitt styrket, og at samarbeidet og informasjonsflyten blant lederne fungerer godt.

Det viser en ny NIFU-rapport som evaluerer matriseorganiseringen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Matriseorganisering innebærer delt ansvar og myndighet mellom en horisontal og en vertikal styringsstruktur. Ved Det helsevitenskapelige fakultet betyr det blant annet at ansvaret for studieprogrammene krysser avdelingslinjer.

NIFUs evaluering har sett på om denne organiseringen bidrar til effektivt og godt arbeid med utdanning og forskning, med særlig oppmerksomhet på hvordan den påvirker ledelse, samarbeid og ansvars- og arbeidsfordeling.

Studien viser at den viktigste fordelen ved matriseorganiseringen er at den legger til rette for bruk av kompetanse på tvers av avdelinger i studieprogrammene. Dagens organisering ser i tillegg ut til å ha styrket både forskningsarbeidet og samarbeid og informasjonsflyt blant lederne.

Samtidig gir den høye ledelseskostnader og forvirring om hvilke ledere som har ansvar for hva. Dette rammer særlig arbeidet med utdanningene, ved at behov og utfordringer som oppstår ikke blir tatt effektivt tak i. Disse utfordringene har også blitt mer tydelige på grunn av andre endringer i perioden, inkludert svært høy vekst i antall studenter og ansatte, et nytt kvalitetssystem og begrensninger i den fysiske bygningsmassen.

NIFUs rapport inneholder en rekke anbefalinger om ulike tiltak som kan bidra til at dagens matriseorganisering fungerer bedre. Dette inkluderer tydeligere ansvars- og arbeidsfordeling mellom ledere, samt bedre informasjon til de ansatte om dette, bedre og mer systematisert oversikt over personalressurser på tvers av enheter, og flere sosiale og faglige møteplasser innenfor og mellom avdelinger.

NIFU-rapport 2022:19

For mer informasjon, kontakt:
Lene Korseberg, assisterende prosjektleder
lene.korseberg@nifu.no
Tlf. 958 11 145