3 Mai 2019

Mer utdanning, praksis og veiledning kan hindre frafall blant barnevernsarbeidere

En systematisk litteraturgjennomgang gjennomført av NIFU viser at mer utdanning, praksis og veiledning kan bidra positivt særlig når det gjelder frafall fra barnevernsarbeider-yrket.

NIFU har utført en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering av forskning på hvorvidt utdanning på høyere nivå, praksis og veiledning og autorisasjon, påvirker kvaliteten i den enkelte barnevernsarbeiders yrkesutøvelse i barnevernet.

NIFU-rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og utgjør en del av en større utredning i forbindelse med den store kompetansesatsing rettet mot barnevernet i Norge.

40 forskningsartikler er omtalt i litteraturgjennomgangen. De fleste studiene er utført i land utenfor Norden.

Basert på den foreliggende litteraturgjennomgangen er det vanskelig å trekke tydelige konklusjoner om hvordan utdanning, praksis og veiledning påvirker kvalitet i yrkesutøvelsen. Samlet sett indikerer imidlertid de omtalte studiene at mer utdanning, mer praksis og veiledning kan bidra positivt særlig når det gjelder frafall fra yrket.

NIFU-rapport 2019:5

For mer informasjon, kontakt
Trude Røsdal, forsker II, Høyere utdanning
trude.rosdal@nifu.no
(+47) 926 61 970