18 jun 2021

Mindre tid til forskning blant yngre forskere

I et nytt arbeidsnotat belyser forskere fra NIFU hvordan pandemien har påvirket yngre forskeres arbeidssituasjon, forskningsaktiviteter og tanker om framtiden.

Forskerne finner at den nye digitale undervisningssituasjonen førte til økt tidsbruk for mange yngre forskere med undervisningsoppgaver, og en sterk bekymring for hvordan dette spiste opp forskningstiden. 78 prosent rapporterte at de brukte mer tid til planlegging av undervisning, og kvinner brukte mer tid enn menn på dette.

 

Omtrent halvparten av respondentene i midlertidige ansettelsesforhold og i stillingskategorier med mål om hovedfokus på forskning, hadde brukt mer tid totalt sett på undervisning i perioden. Digital undervisning ble opplevd som mer krevende enn fysisk undervisning.

I tillegg så man at to av tre yngre forskere med ansvar for barn fikk mindre tid til å konsentrere seg om forskning i perioden, mot to av fem yngre forskere uten ansvar for barn. Forskerne fant også at kvinner fikk mindre tid til forskning enn menn, og en større andel kvinner både med og uten barn fikk mindre tid til forskning sammenlignet med menn med og uten ansvar for barn.

Les hele arbeidsnotatet her: NIFU-arbeidsnotat 2021:8

For mer informasjon, kontakt:
Lina Ingeborgrud, forsker 2
lina.ingeborgrud@nifu.no
tlf. 416 54 857