20 jun 2019

Motiverende tross faglig lavt nivå

Tjenestestøtteprogrammet bidrar til praksisendring, men i mindre grad til kompetanseheving.

Tjenestestøtteprogrammet er ett av flere kompetansehevingstiltak i den store kompetansesatsingen rettet mot det kommunale barnevernet. Satsingen pågår i perioden 2018-2024, og inngår som en del av barnevernsreformen som trer i kraft i 2020.

NIFUs evaluering av andre runde av tjenestestøtteprogrammet viser at deltakerne til en viss grad finner det motiverende å delta, selv om de mener det faglige nivået generelt er lavt. De opplever i mindre grad kompetanseøkning innen områdene Tjenestestøtteprogrammet omhandler, men det virker likevel som om deltakerne mener programmet har bidratt til praksisendring på individnivå.

Tjenestestøtteprogrammet er utviklet og drives av RBUP Øst og Sør i tett samarbeid med de andre kompetansesentrene (RKBU Midt-Norge, RKBU Nord, RKBU Vest), samt RVTS Sør. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet eier programmet.

NIFU-rapport 2019:6

For mer informasjon, kontakt:
Trude Røsdal, forsker II, Høyere utdanning
trude.rosdal@nifu.no
(+47) 926 61 970