1 feb 2018

Når blir det likestilling blant professorene?

Et nytt NIFU-notat inneholder en simulering av hvor mange nye professorer som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen 2027.

Arbeidsnotatet som er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet inneholder statistikk om kjønnsbalansen blant professorer ved norske universiteter og høgskoler. Den viser at kvinneandelen stadig øker. Men med mindre det settes inn tiltak, må vi vente til 2040 før vi har en 50/50-kjønnsbalanse.

I studien er det tatt hensyn til hvordan kjønn og alder og andre faktorer påvirker den årlige økningen i kvinneandelen blant professorene.

Noen hovedfunn som presenteres i rapporten:

  • I 2016 var det en kvinneandel blant norske professorer på 28 prosent. Dersom utviklingen fra 2011 til 2016 fortsetter (uten spesielle tiltak), vil det være 37 prosent kvinnelige professorer i 2026.
  • I 2016 var 38 prosent av de nye professorene kvinner. Perioden 2008-2016 sett under ett, utgjorde kvinnene 34 prosent av de nye professorene. Medisin og helsefag har hatt den høyeste andelen nye kvinnelige professorer i perioden, 46 prosent, mens kvinneandelen er lavest innenfor teknologi, 16 prosent.
  • Over 60 prosent av de nye professorene i perioden 2008-2016 ble rekruttert fra eget lærested, og om lag 55 prosent ble rekruttert fra førsteamanuensisstilling ved eget lærested. Vi antar at disse har fått stillingen gjennom professoropprykksordningen. Andelen som rekrutteres fra førsteamanuensisstiling ved eget lærested var høyere i slutten av perioden enn i begynnelsen.
  • I overkant av en fjerdedel av de nye professorene i perioden 2008-2016 ble rekruttert fra utlandet, næringsliv eller offentlig sektor. Høyest andel nye professorer som rekruttert utenfra forskning- og utdanningsinstitusjonene finner vi innenfor teknologi og humaniora.
  • En større andel av nye kvinnelige professorer kommer fra førsteamanuensstilling ved eget lærested (59 prosent), enn hva tilfellet er for de nye mannlige professorene (52 prosent).
  • Ifølge NIFUs simuleringsmodell med mål om 50 prosent kvinnelige professorer innen 2026 må 58 prosent av alle nye professorer hvert år være kvinner dersom målet skal nås.
  • For å nå målet om 50 prosent kvinnelige professorer i universitets- og høgskolesektoren innen 2026 har vi beregnet at det i perioden 2016–2026 totalt må tilsettes om lag 3 150 kvinner i professorstillinger.


Kvinneandel blant professorene i 2016, samt simulering av kvinneandel blant professorene i 2026, etter fagområde. Prosent.

NIFU Arbeidsnotat 2018:1

For mer informasjon, kontakt
Hebe Gunnes, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
hebe.gunnes@nifu.no
(+47) 960 94 018

Kaja Wendt, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
996 31 554