16 Mar 2021

Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) er evaluert: en skole å lære av

NAFOL har vært en effektivt organisert skole med vekt på et helhetlig faglig opplegg og tett oppfølging i faglig-sosialt fellesskap. Det har trolig bidratt til høy gjennomføring og kompetansebygging i lærerutdanningsforskning.

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU evaluert ordningen med Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. NAFOL ble opprettet i 2010 og avsluttes i 2022. Forskerskolen har vært et nasjonalt tilleggstilbud til 269 ph.d.-stipendiater i lærerutdanninger. Tett oppfølging og et stort engasjementet for det faglig-sosiale læringsmiljøet har trolig bidratt til en høy gjennomføringsgrad: 70 prosent av NAFOL-stipendiatene hadde disputert ved årsslutt 2020.

NAFOL har lagt vekt på å bygge fagkunnskap, fellesskap og nettverk. Skolen har tilbudt et program bestående som følger opp arbeidet med ph.d-avhandlingen, herunder kurs, prosess-seminarer og mesterklasser. NAFOL har også rettet blikket mot veiledningens betydning og tilbudt støtte til UoH-ansatte som vil kvalifisere seg til førstestilling. NAFOL har betont deltakelse på nasjonale og internasjonale møteplasser for å introdusere aktuelle forskningsspørsmål og knytte dem an avhandlingsarbeidet. Stipendiatene så på koblingen mellom brede perspektiver og teori, og eget prosjekt som verdifull, men som noen av dem påpekte i vår spørreundersøkelse, bredde kunne gå på bekostning av faglig dybde.

NAFOL har vært organisert i årskull og opplæringen vært strukturert for en fireårig stipendiatperiode, for stipendiater på tre år, har det gjort opplegget vanskelig å følge. Kullorganiseringen har gitt en tydelig begrensning på antall deltakere, nesten 30 prosent av søkerne fikk avslag.

NAFOL-stipendiatene var i gjennomsnitt 41 år da de begynte, og mange hadde flere års praksiserfaring. NAFOL er slik et eksempel på alders- og erfaringsspredning blant forskerrekrutter. Å utnytte koblingspunkter mellom profesjons-/praksiserfaring og forskning vil antakelig berike doktorgradsprogrammer fremover.

Siden 2010 har flere læresteder blitt slått sammen og doktorgradsprogrammene styrket ved institusjonene. Derfor anbefaler evalueringen at nåværende nasjonale forskerskole erstattes med lærestedsbaserte doktorgradsprogrammer, kombinert med et nasjonalt (ev. regionale, tematisk) organisert(e) nettverk. En slik videreføring kan ta vare på det verdifulle tverrinstitusjonelle samarbeidet og NAFOLs nyskapende opplegg for forskerutdanning.

NIFU-rapport 2021:6

For mer informasjon, kontakt
Vera Schwach, forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
vera.schwach@nifu.no
(+47) 908 09 805