10 feb 2020

Nesten 1000 årsverk polarforskning utført i Norge i 2018

Polarforskning utgjorde 2,1 prosent av den totale FoU-innsatsen i Norge i 2018 målt i årsverk.

Dette viser en ny kartlegging gjennomført av NIFU. Undersøkelsen, som er finansiert av Norges forskningsråd, er en oppdatering av tidligere undersøkelser.

Totalt utgjorde driftsutgiftene til polarforskning om lag 1,5 milliarder kroner. Kartleggingen viser at totalt 958 FoU-årsverk ble viet til polarforskning i Norge i 2018.

Hovedtyngden av norsk forskning er relatert til Arktis. Innsatsen i Antarktis og i havområdene rundt kontinentet utgjorde 7 prosent av den totale norske polarforskningen. Svalbard har en sentral plass i norsk polarforskning og Svalbard-forskningen stod for nesten en tredjedel av totalinnsatsen.

Forskningsinnsatsen relatert til nordområdene (omfatter fylkene Nordland og Troms og Finnmark, havområdene utenfor og Svalbard) utgjorde knapt 1600 årsverk. Av denne var omtrent en tredjedel relatert til de nordligste fylkene.

Rapporten inneholder i tillegg resultater fra en kartlegging av norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Kartleggingen viser at Norge er den klart største forskningsnasjonen på Svalbard. Forskere fra norske institusjoner sto for 42 prosent av forskningen på Svalbard målt som forskerdøgn i 2018.  Den nest største nasjonen var Polen med en andel på 15 prosent, etterfulgt av Russland med 13 prosent.

NIFU-rapport 2019:24

For mer informasjon, kontakt
Dag W. Aksnes, forsker 1, Statistikk og indikatorer
dag.w.aksnes@nifu.no
(+47) 99 47 43 38