28 feb 2022

NHOs kompetansebarometer: To av tre bedrifter har udekket kompetansebehov

I 2021 oppga 2 av 3 bedrifter å ha et udekket kompetansebehov. Dette er den høyeste andelen i barometerets historie.

I 2021 oppga 2 av 3 bedrifter å ha et udekket kompetansebehov. Tidligere år har under 60 prosent av bedriftene oppgitt det samme.  Andelen bedrifter som i stor grad har et udekket kompetansebehov, har økt med flere prosentpoeng i forhold til tidligere år. Andelen er den høyeste i NHOs kompetansebarometers historie.

Det viser en ny rapport som presenterer resultater fra NHOs kompetansebarometer for 2021. Rapporten oppsummerer kartleggingen av kompetansebehovene til Næringslivets Hovedorganisasjons medlemsbedrifter.

Formålet er å gi NHO kunnskap om deres medlemmers kompetansebehov samt å undersøke trender og utviklinger. Hovedfunn fra rapporten:

– Mange av landsforeningene melder om et større behov for kompetanse nå enn de gjorde for to år siden i 2019, altså før pandemien. Dette kan igjen tyde på at bedriftenes kompetansebehov har økt gjennom pandemien, forteller Kristoffer Rørstad ved NIFU.

Økende behov for håndverksfag og tekniske fag og ingeniørfag. Mer enn halvparten av bedriftene oppgir at de har behov for håndverksfag, hvorav en tredjedel svarer at de i stor grad har dette behovet. Litt færre oppgir at de har behov for kompetanse innenfor ingeniør- og tekniske fag, hvorav en fjerdedel oppgir dette i stor grad.

Av høyere utdanninger er bachelorgrad mest etterspurt.

Halvparten av bedriftene har udekket IKT-behov. Nesten halvparten av NHO-bedriftene oppgir at de har et udekket behov for IKT-kompetanse, hvorav 9 prosent oppgir dette i stor grad.

– I 2020 oppga ca. en fjerdedel å ha utilstrekkelig IKT-kompetanse. Endringen fra 2020 til 2021 kan primært ses i lys av ny spørsmålsformulering, men det kan også tenkes at det reelle behovet har økt, ikke minst i lys av at koronapandemien viste seg å vedvare, sier Rørstad.

I Nordland og i Oslo melder flere enn halvparten av bedriftene om et udekket IKT-kompetansebehov, mens den laveste andelen udekket IKT-behov finner vi i Sogn og Fjordane, hvor om lag 40 prosent oppgir å ha et udekket IKT-behov. Flertallet av bedriftene foretrekker å leie inn ekspertise eller outsource IKT-funksjoner; dette er de to klart vanligste måtene å skaffe IKT-kompetanse på.

Fire av ti bedrifter har rekrutteringsproblem. Litt færre enn halvparten av bedriftene forsøkte å rekruttere i 2021 uten å få tak i ønsket kompetanse. Største vansker hadde bedriftene i transport-, bygg-, reiselivsnæringene og innenfor industrien. Og verst var det for bedrifter i Agder, Vestfold og Troms.  Basert på besvarelsene fra disse bedriftene som utgjør ca. 21 prosent av hele NHOs medlemsmasse, er det estimert et totalt behov for om lag 35 500 personer.  Om lag halvparten av disse er innen håndverksfag og om lag en firedel innen ingeniør- og tekniske fag.

NHOs kompetansebarometer er gjennomført årlig siden 2014, og årets utgave er dermed den 8. utgaven av barometeret. Prosjektet er gjennomført av NIFU på oppdrag for NHO.

NIFU-rapport 2022:3

For mer informasjon, kontakt:
Kristoffer Rørstad, seniorrådgiver, forskning og innovasjon
kristoffer.rorstad@nifu.no
(+47) 928 19 722