18 des 2020

NIFU har fått innvilget to prosjekter fra Forskningsrådet

Blant de 256 innvilgede søknadene Forskningsrådet mottok befinner det seg to NIFU-prosjekter.

Begge prosjektene NIFU har fått innvilget støtte til inngår i porteføljen «utdanning og kompetanse».

Unge forskere-prosjektet «Organisational coupling of higher education institutions» ser på organisering av universiteter. Ved å undersøke antakelser om at universiteter er unike og løst koblede organisasjoner skal prosjektet undersøke endringsprosesser i høyere utdanning de siste tiårene. Hvordan har de påvirket både intern organisering og forholdet mellom strukturelle føringer og akademisk virksomhet?

Prosjektet ledes fra NIFU med unge forskere fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet og har seniorforskere fra USA og Sverige som medspillere.

Forskningsprosjektet «The missing middle – a comparative study of transitions among low to mid performing students from academic upper secondary school» studerer overganger i utdanningssystemet og inn i arbeidslivet for lavt presterende elever som har fullført studieforberedende utdanningsprogram.

Det er relativt lite kunnskap om denne gruppen og prosjektet vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget. Videre vil studien kunne medvirke til informerte politiske beslutninger om forbedringer av strukturen i videregående opplæring i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom NIFU og Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Oslo, med aktivt samarbeid med internasjonale partnere i Spania, Belgia, Island og Finland.

Om lag 2,5 milliarder kroner ble lyst ut til forskerprosjekter ved fristen 25. mai 2020. Forskningsrådet mottok 2363 søknader om til sammen 23,5 milliarder kroner.