9 des 2020

NIFU mister oppgaven med å produsere nasjonal FoU-statistikk fra 2022

I over 50 år har NIFU hatt ansvaret for å produsere nasjonal FoU-statistikk for UH-sektoren og instituttsektoren. Fra 2022 tar SSB over statistikkproduksjonen.

Siden NIFU ble en selvstendig stiftelse i 1996, har statistikkproduksjonen blitt regulert gjennom en avtale mellom NIFU og Norges forskningsråd. Forskningsrådet er eier av statistikken, mens NIFU er ansvarlig produsent.

Kunnskapsdepartementet har nå besluttet å flytte ansvaret for produksjon av FoU-statistikken fra NIFU og til statlig sektor. Begrunnelsen er en juridisk vurdering av at dagens avtale er i strid med EØS-regelverket.

– Produksjon av FoU-statistikken har vært en kjerneoppgave for NIFU siden tidlig på 1960-tallet. Vi er vært stolte over ansvaret og har jobbet hardt for å utvikle en statistikk med høy kvalitet og relevans for myndigheter, statlige etater og brukere i UH-sektoren, sier direktør ved NIFU Vibeke Opheim.

SSB vil overta ansvaret for å produsere FoU-statistikken fra 2022, men mye er fremdeles uavklart. Det vil bli en prosess fremover med Kunnskapsdepartementet, SSB og Norges forskningsråd for å beslutte hvilke av oppgavene i dagens avtale som overføres til SSB, hvilke som bør lyses ut i konkurranse, og hvilke som bør gå til Forskningsrådet.

– NIFU er opptatt av veien videre for instituttets ansatte. Vi vil også jobbe for å få tilgang på data fra FoU-statistikken også fremover, slik at vi kan fortsette med forskning og analyser på dette fagområdet, opplyser Opheim.

Kvalitet, uavhengighet og tilgjengelighet

– NIFU er opptatt av at den nasjonale FoU-statistikken blir videreført med høy kvalitet. Vi ønsker å bidra til en god prosess fremover i overgangen til ny produsent, sier Opheim.

Også miljøer utenfor NIFU beklager beslutningen om å flytte ansvaret for den nasjonale FoU-statistikken fra NIFU, noe som fremkommer i  høringsuttalelser fra FFA og UHR.

Til Forskerforum uttaler Petter Skarheim i Kunnskapsdepartementet at de er godt fornøyd med arbeidet som er utført.

– Faglig sett er jo vi og alle andre kjempefornøyde med jobben NIFU har gjort. Ut fra en faglig vurdering er jo ikke dette noe vi ønsker. Men vi ser jo poenget med at det skal være en statlig aktør som skal ha ansvaret for offisiell norsk statistikk, det ville ikke vært gunstig om den skulle ut på anbud hvert 4., 5., eller 6. år.

– Vi setter pris på den anerkjennelsen vi får fra ulike brukere av statistikken, sier Opheim.

– FoU-statistikken ved NIFU har vært utviklet i et fagmiljø. Nær kobling mellom statistikkproduksjon, sektorkunnskap, forskning og analyse mener vi har gitt verdifulle bidrag til det forskningspolitiske feltet i Norge.

Arbeidet med å utvikle FoU-statistikken er gjort i nært samarbeid med statistikkprodusenter i andre land.

– Samarbeidet med partnere i våre naboland og i andre europeiske land har bidratt til en statistikk som brukes i sammenlignende analyser på tvers av land, sier Opheim.

Avtalen mellom NIFU og Forskningsrådet omfatter statistikkansvar for nasjonal FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren (inkludert helseforetakene). Statistisk sentralbyrå har statistikkansvaret for næringslivet.

Dagens avtale omfatter i tillegg oppgaven med å analysere og formidle resultater fra statistikken, utforming og redaktøransvar for Indikatorrapporten (årlig sammenstilling av resultater fra flere datakilder), samt utviklingsarbeid og rådgivningstjenester til Kunnskapsdepartementet knyttet til bruk av FoU-statistikken.

Avtalen omfatter også oppgaver knyttet til bibliometrisk forskning. NIFU er Norges ledende forskningsmiljø innen bibliometriske studier. Det er foreløpig ikke klart om dette er oppgaver som NIFU fortsette å ha ansvar for fremover, om også dette skal overtas av statlige aktører, eller om disse oppgavene vil bli lyst ut i offentlige anbudskonkurranser fremover. Les mer om Indikatorrapporten og bibliometriske studier ved NIFU.

For mer informasjon kontakt direktør Vibeke Opheim, tlf. 415 53 903.

Relevante lenker: