20 jun 2018

Nødvendig med bedre kunnskapsgrunnlag for å styrke arbeid med realkompetansevurdering

Det gjøres mye arbeid med å vurdere realkompetanse i dag. Men det gjenstår mye både i arbeidslivet og utdanningssystemet før det er etablert et velfungerende nasjonalt system for dokumentasjon og vurdering av realkompetanse.

Realkompetanse er definert som all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Vurdering av realkompetanse ble introdusert som følge av Kompetansereformen. Målet var å få personer med forskjellige former for kompetanse inn i utdanning eller ut i arbeidslivet.

På oppdrag fra Kompetanse Norge har NIFU gjennomført et forskningsprosjekt om realkompetansevurdering i utdanning og arbeidsliv. Rapporten presenterer og analyserer resultater fra en spørreundersøkelse, flere casestudier, en litteraturgjennomgang relatert til realkompetansevurdering samt en analyse av tilgjengelig statistikk.

Tiltak iverksatt

NIFUs gjennomgang av litteraturen viser at det har blitt gjennomført ganske mange studier av de ulike ordningene for å vurdere realkompetanse siden 2000, men få studier som ser på innvandrere som egen målgruppe.

En rekke tiltak er iverksatt for å forbedre kjennskapen til ordningene, og etablere  nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering og NIFUs caser viser at det finnes rutiner for vurdering av realkompetanse for de som søker opptak til grunnopplæring, fagskoler og høyere utdanning.

Evalueringer tyder imidlertid på at det finnes et begrenset empirisk basert kunnskapsgrunnlag for å styrke arbeidet med realkompetansevurdering.

Gjenstår mye

Til tross for alle tiltak, er det grunner til å tro at informasjonen om muligheter for realkompetansevurdering ikke når frem til alle potensielle søkere. NIFUs caser viser at vurdering av realkompetanse er en krevende oppgave, som forutsetter deltakelse av mange forskjellige personer og det ble rapportert at praktiske prøver blir sjeldent benyttet.

Det ble funnet både likheter og forskjeller mellom de ulike sektorene inne utdanning men begrepet realkompetansevurdering er godt kjent. Situasjonen er annerledes i arbeidslivet hvor det er lite kjennskap til begrepet og casedata tyder på at det er begrenset kompetanse blant NAV-ansatte om ordningen.

En hovedkonklusjon er at det gjenstår mye både i arbeidslivet og utdanningssystemet før det er etablert et velfungerende nasjonalt system for dokumentasjon og vurdering av realkompetanse. En annen hovedkonklusjon er at det mangler et godt system for å innhente data om bruken av de ulike ordningene, og om hvilket utbytte den enkelte har.

Et klart funn fra NIFUs analyse av tilgjengelig statistikk er at tallgrunnlaget for realkompetansevurdering er mangelfullt på alle nivåer. Det er bare innenfor høyere utdanning at vi har et høyt kvalitetsnivå på dataene og nasjonale tall knyttet til opptak til høyere utdanning som gir en god oversikt over situasjonen.

Viktig at ordningene fins

Sammenliknet med tidligere studier ser forskerne at det har vært en utvikling de siste årene. Systemet er godt forankret i fylkeskommunene og noen grupper som jobber med realkompetansevurdering, har opparbeidet seg betydelig kompetanse og utviklet omfattende arbeidsprosesser på tvers av flere funksjoner og organisasjoner.

Overalt har NIFU funnet personer som er positive til realkompetansevurdering og mener at det er viktig for det norske samfunnet at slike ordninger finnes og praktiseres. Til tross for positive utvikling på noen områder, har forskerne støtt på mange utfordringer som tyder på at vi har langt å gå før vi kan si at vi har fått et system for dokumentasjon og vurdering av realkompetanse som i vesentlig grad bidrar til en god utnyttelse av all kompetansen som finnes i befolkningen.

Realkompetansevurdering i praksis: erfaringer fra casestudier (NIFU-rapport 2018:11)

Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv (NIFU-rapport 2018:10)

For mer informasjon, kontakt
Dorothy Sutherland Olsen, forsker II, Forskning og innovasjon
dorothy.olsen@nifu.no
(+47) 906 49 500