1 jun 2018

Halv milliard kroner brukt til forskning på antimikrobiell resistens i 2017

Resistens mot antibiotika og andre antimikrobielle midler er et økende problem og kan bli en stor trussel mot folkehelsen.

På oppdrag av Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av den norske forskningsinnsatsen på området.

Kartleggingen viser at over en halv milliard kroner ble brukt til forskning på antimikrobiell resistens (AMR) i 2017. Dette utgjorde 0,85 prosent av Norges totale ressursinnsats til FoU. Universitets- og høgskolesektoren stod for den største andelen av den nasjonale forskningsinnsatsen med 40 prosent, fulgt av næringslivet med 35 prosent.

Mange miljøer opplever likevel manglende finansiering som et problem og det ønskes mer målrettet finansiering til AMR-forskning.

Kartleggingen viser videre at norsk AMR-forskning i betydelig grad skjer gjennom internasjonalt samarbeid. I 2016 hadde hele fire av fem artikler publisert av norske forskere også medforfattere fra andre land.

Analysen av siteringshyppighet viser at publikasjonene som norske forskere har bidratt til har blitt sitert på linje med norsk forskning for øvrig, men klart over verdensgjennomsnittet. Det er innenfor de tematiske områdene miljø samt utvikling og spredning forskningen hyppigst har resultert i høyt siterte artikler.

NIFU-rapport 2018:12

For mer informasjon, kontakt
Dag W. Aksnes, forsker 1
dag.w.aksnes@nifu.no
99 47 43 38