22 jun 2017

Norsk utviklingsforskning setter spor

Norsk utviklingsforskning har satt betydelige spor både i norsk politikk og internasjonalt. Men det er behov for bedre arenaer for kontakt mellom forskere og brukere.

Det er et uttalt mål både i norsk og internasjonal forskningspolitikk at forskning i økende grad retter seg mot store samfunnsutfordringer.

Mange av disse utfordringene er globale og kan ramme spesielt hardt i utviklingsland. FNs tusenårsmål og de nyere bærekraftsmålene har dermed satt en klar agenda både for utviklingspolitikken og forskningspolitikken.

I et slikt perspektiv er det interessant å forstå virkningene av utviklingsforskning. Blir slik forskning brukt av hjelpeorganisasjoner og aktører som jobber for land i Sør? Får forskningen betydning for utviklingspolitikken? Hva slags karriereløp har forskerne på feltet?

NIFU har sett på omfang, profil og utviklingstrekk for norsk utviklingsforskning generelt, samt mer spesifikt på resultater og effekter som har kommet ut av Forskningsrådets satsinger på utviklingsforskning gjennom de siste 20 årene.

Hovedformålet er å fange opp og følge de lange sporene av den forskningen som har vært finansiert gjennom perioden.

Et hovedinntrykk er at norsk utviklingsforskning brukes i en rekke sammenhenger og av ulike brukere, både i Norge og ikke minst internasjonalt. Samtidig ser vi flere tegn til manglende oversikt og kunnskap om relevant forskning. Det er derfor behov for bedre arenaer for dialog mellom forskere og brukere.

Vi finner også at Forskningsrådets målrettede programmer på feltet har bidratt til å bygge opp forskningskapasitet og støttet forskning som har gitt klare samfunnseffekter for utviklingsland. Forskningsprogrammenes rolle synes å ha bred støtte, men programmenes profil og aktiviteter er lite kjent.

En annen hovedkonklusjon er at forskningen først og fremst brukes «reaktivt», som bakgrunn til aktuelle spørsmål og til å evaluere tidligere innsats, mens vi ser mindre bruk av forskningen som grunnlag for framtidig politikk og prioriteringer.

NIFU-rapport 2017:13

For nærmere informasjon, kontakt
Espen Solberg, forskningsleder, Studier av forskning og innovasjon
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482