23 jan 2013

Norske bedrifter generelt positive til lærlinger

Mens det på begynnelsen av 1970-tallet årlig ble tatt inn bare 2-3000 lærlinger i norske bedrifter, er dette i dag økt til 18-19 000. I internasjonal sammenheng er denne veksten trolig ganske enestående. Spørsmålet er hva som skal til for å få ordningen til å fortsette å vokse, noe som er en av betingelsene for at dagens modell for videregående, yrkesrettet opplæring skal være effektiv.

NIFU har i samarbeid med Fafo gjennomført en survey rettet mot 800 norske bedrifter, hvorav halvparten med og halvparten uten lærlinger. En viktig hensikt var å undersøke potensialet for å øke antall læreplasser i arbeidslivet. Et hovedfunn er at også bedrifter uten lærlinger er generelt positive til å ta inn lærlinger.

Den gjennomførte undersøkelsen rettet seg mot næringene industri, bygg og anlegg, hotell og restaurant, varehandel, samferdsel, frisør samt helse og sosial i kommunesektoren. Til sammen utgjør dette en betydelig del av norsk arbeids- og næringsliv. Respondentene ble plukket ut blant rundt 12 000 bedrifter med lærlinger og 60 000 bedrifter uten lærlinger.

Et hovedfunn er at de 400 bedriftene uten lærlinger ikke skilte seg vesentlig fra de 400 bedriftene med lærlinger når det gjelder kvalifikasjonsstruktur på arbeidsstokken og virksomhetens egnethet for opplæring av lærlinger.

Det viktigste som skilte bedriftene uten lærlinger fra lærebedriftene var nettopp at de ikke hadde lærlinger, og manglende tradisjon var den hyppigst oppgitte årsaken. Bedriftene i begge kategorier var imidlertid i stor grad åpne for å ta inn lærlinger, samtidig som det var betydelige bransjemessige variasjoner i svarene.

Undersøkelsen bekreftet ellers at lærlingordningen for de fleste bedrifter er en måte å rekruttere arbeidskraft på, og at læreplass-søkere konkurrerer med annen rekruttering som ferdig utdannede fagarbeidere, ufaglærte, høyere utdannede og import av arbeidskraft. Det stramme arbeidsmarkedet i Norge må antas å bidra til at mange bedrifter stiller seg åpne for å ta inn lærlinger.

NIFU Arbeidsnotat 10/2012

 

For mer informasjon, kontakt
Håkon Høst, forsker 2, studier av grunnopplæring
haakon.host@nifu.no
22 59 51 40