27 feb 2017

Norske studenter i utlandet ønsker internasjonal karriere

Det er mange årsaker til at nordmenn velger studier i utlandet. Ønske om nye impulser, mangel på studieplasser i Norge, karrieremuligheter og kvalitetsbetraktninger er blant de viktigste. Finansieringen fra Lånekassen ligger som en forutsetning i bunnen, og språk er styrende for hvilke studieland studentene velger.

På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en undersøkelse blant norske studenter i utlandet. Hovedformålet er å fremskaffe oppdatert kunnskap om hvorfor norske studenter velger å studere i utlandet samt hvilke kilder de bruker for å finne informasjon om utenlandske studietilbud.

Undersøkelsen er den største som noen gang er gjennomført blant norske studenter i utlandet, målt i utvalgsstørrelse og antall svar.

Ønsker internasjonal erfaring

Studentenes motiver for å velge studier i utlandet er sammensatte. De fleste oppgir at ønske om nye opplevelser og erfaringer er en medvirkende årsak til å studere i utlandet, og mange ønsker seg også en internasjonal karriere.

Utenlandsstudentene er overrepresentert på utdanninger som er vanskelige å komme inn på i Norge, som for eksempel medisin og odontologi. Studenter på slike fag velger utdanning i utlandet primært fordi de ikke fikk plass i Norge.  De fleste har et høyt karaktersnitt fra videregående opplæring, men ikke nødvendigvis høyt nok til å komme inn på ønsket utdanning i Norge.

Det er også en del studenter som er opptatt av å få en utdanning som er annerledes enn den de kan få i Norge, når det gjelder innhold eller kvalitet. Flertallet av studentene oppgir at støtte fra Lånekassen har vært viktig for at de velger utdanning i utlandet. Norge har en mer generøs støtteordning for utenlandsstudenter enn de fleste andre land.

Det er store variasjoner mellom studenter i ulike land og på ulike typer utdanninger i motiver for å studere i utlandet.

Stor bruk av «rekrutterere»

Når det gjelder informasjonskilder, har det vært et mål å frambringe kunnskap om betydningen av såkalte agenter, det vil si profesjonelle aktører som rekrutterer studenter på oppdrag fra utenlandske institusjoner som krever skolepenger. Totalt sett har én av tre studenter benyttes seg av agenter i søknadsprosessen.

Selv om det finnes mange aktører som tilbyr assistanse med søknadsprosessen, er det et lite antall agenter som har en stor del av markedet.

Bruk av agenter er særlig utbredt blant de som studerer i Storbritannia og Oseania (Australia og New Zealand). Mer enn seks av ti som studerer der, har benyttet agent i søknadsprosessen. Agenter opererer primært i markeder der det er skolepenger, og Norge blir sett på som et attraktivt nærmarked for britiske universiteter.

De som har benyttet agenter i søknadsprosessen, gir i hovedsak en positiv vurdering av assistansen de har fått.

Omdømme viktigst for valg av lærested

Lærestedets omdømme oppgis å være den desidert viktigste årsaken til valg av lærested. Andre forhold som oppgis som viktige, er at det var lett å finne informasjon om lærestedet, at tilbudet var godt markedsført og at søknadsprosessen var enkel.

Tilfeldigheter synes også å spille en betydelig rolle.

Utenlandsstudenter vil bli igjen

Norske studenter er fornøyd med utdanningen i utlandet og er mer tilfredse enn gjennomsnittet for studenter i Norge. Halvparten av studentene ønsker å arbeide i utlandet etter fullført utdanning

Tidligere forskning viser imidlertid at det store flertallet returnerer til Norge etter få år, så det er usikkert hvor mange som kommer til å realisere planene om å arbeide i utlandet.

Kunnskapsdepartementet opprettet i 2016 en arbeidsgruppe som skal sørge for bedre og mer samordnet offentlig informasjon til studenter. Undersøkelsen går inn i arbeidsgruppens oppdrag, og den har fungert som referansegruppe for prosjektet.

NIFU Arbeidsnotat 2017:1

For nærmere informasjon, kontakt
Elisabeth Hovdhaugen, forsker II, høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 960 94 034

Jannecke Wiers-Jenssen, forsker I, høyere utdanning
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 98 45 86 83