31 jan 2019

NTNU på rett vei

NTNU-fusjonen har bidratt til større utdannings- og forskningsmiljøer med bredere kompetanse, mer attraktive bachelorstudier og bedre organisert forskningsinnsats. Faglig bredde har gitt nye muligheter for samarbeid med nasjonalt og regionalt arbeidsliv.

Men fusjonen har også medført sentralisering av administrative tjenester og beslutningsmyndighet, byråkratisering og redusert fleksibilitet. Spenningene mellom universitets- og høgskolekulturene som nå er innebygd i organisasjonen, gjør lederoppgavene mer krevende.

1. januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. NTNU er nå blitt Norges største universitet.

Målene med fusjonen var i tråd med strukturreformens ambisjoner. Gjennom fusjonen skulle NTNU bygge internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer av høy kvalitet og tilby en framtidsrettet utdanning. Samspill med regionalt så vel som nasjonalt arbeidsliv og næringsliv skulle videreutvikles, og NTNU skulle styrke sin posisjon som en attraktiv studie- og arbeidsplass.

NIFU fikk i samarbeid med Technopolis i oppdrag å følgeevaluere fusjonsprosessen i perioden 2016-2019 med formål om å vurdere hvorvidt målene for fusjonen er nås.

Fusjoner tar tid og tre år er svært kort tid i et evalueringsperspektiv. Det vil ta flere år før vi kan måle effekter av fusjonen på indikatorer for forskning og utdanning. Derfor fokuserer denne delrapporten i følgeevalueringen på integrasjonsprosessen, det vil si tiltak og virkemidler som er iverksatt på ulike nivåer av organisasjonen.

Det er allerede mye samarbeid om utdanning og forskning mellom fagenheter hvor det enten er faglig komplementaritet eller overlapp.

Prosessene er imidlertid krevende. Det er forskjeller i undervisningskulturer, faglig profil og identitet, betingelser og ressurser. De faglig ansatte er delt i synet på fusjonen. Faglig ansatte ved fagenheter med utdannings- eller forskningssamarbeid med en av de tidligere institusjonene er mer fornøyde med fusjonen enn ansatte som i liten grad er faglig berørt av fusjonen.

Flertallet av de ansatte ved gamle NTNU er negative til fusjonen. De mener fusjonen har bidratt til å svekke merkenavnet NTNU og NTNUs akademiske status.

Et større universitet fører også til at de ansatte opplever  større avstand til beslutningstakere og at de har mindre medbestemmelse.

NIFU-rapport 2018:31

Les også NIFU-forskernes kronikk på Khrono.

For mer informasjon, kontakt
Siri Brorstad Borlaug, seniorforsker, Studier av forskning og innovasjon
siri.borlaug@nifu.no
(+47) 99 30 50 03