2 nov 2018

NTNU Videre viktig for etter- og videreutdanning ved NTNU

Enheten sitter på en stor kunnskap om hvordan fagmiljøer kan avhjelpes når de utvikler nye etter- og videreutdanningstilbud.

På oppdrag fra NTNU har NIFU studert hva som fungerer godt og hva som er til hinder for NTNUs arbeid med å styrke satsingen på etter- og videreutdanning (EVU). Rapporten inngår som kunnskapsgrunnlag i lærestedets interne arbeid med å styrke etter- og videreutdanningen.

Styrken ved dagens modell er den etablerte sentrale enheten ved universitetet, NTNU Videre, som forvalter viktig generisk kunnskap om IT-løsninger, studieplanpakker, design og markedsføringsstrategier. Enheten sitter også på kunnskap om hvordan fagmiljøer kan avhjelpes rent praktisk når de skal utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud.

De vesentligste svakhetene er mangelen på et integrert system som kan løfte opp og bistå de forskjellige etter- og videreutdanningene på en effektiv og systematisk måte.  I tillegg opplever enkelte etter- og videreutdanninger at sentrale, administrative ressurser blir forfordelt, og at de tidligere høgskolemiljøene følgelig ender opp som «taperne» i kampen om disse ressursene.

Dette dreier seg ikke kun om ressurser og organisatoriske tilknytninger, men også om (mangel på) opplevelse av anerkjennelse og (mangel på) opplevelse av å tilhøre et større fellesskap av «likesinnede» innen etter- og videreutdanning på tvers av universitetet.

En av de viktigste flaskehalsene for en bedre organisering av EVU – gitt den nåværende modellen – synes å være kontakten inn til NTNU Videre, som i en del tilfeller er overlatt til instituttenes eget initiativ og uten at det fra sentralt hold blir initiert et konkret, langsiktig samarbeid.

En mulig løsning på dette kunne være å desentralisere deler av kapasiteten ved NTNU Videre, slik at aktuelle institutter får en egen kontaktperson eller koordinator, som kan fungere som et bindeledd mellom et sentralt og et desentralt nivå og forenkle mange av de prosessene som fører til dobbeltarbeid og en utydelig arbeidsdeling mellom NTNU Videre og instituttene.

Studien som rapporten bygger på, omfatter fire ulike etter- og videreutdanningssatsinger ved NTNU: Organisasjon og ledelse, ABIOK (Anestesi, Barn, Intensiv, Operasjon og Kreft), KOMPiS (Kompetanse i skolen) og Informasjonssikkerhet.

NIFU-rapport 2018:30

For mer informasjon, kontakt
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94