21 sep 2017

Ny artikkel om forskergrupper, internasjonale nettverk og vitenskapelig publisering

Deltagelse i forskergrupper og internasjonale nettverk har en positiv, men relativt liten betydning for antall publiseringer, viser ny forskning.

De siste årene har flere og flere norske forskere blitt medlemmer av forskergrupper. Opprettelsen av formelle forskergrupper ved universiteter og høyskoler har vært et organisatorisk grep for å øke samarbeid, kvalitet og skape et faglig og sosialt miljø for forskere.

En ny artikkel publisert i tidsskriftet Scientometrics gir en oversikt over forskningssamarbeid i grupper og nettverk blant fast tilsatte ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det foreligger et stort antall studier internasjonalt som har sett på omfang og betydning av samarbeid i grupper og nettverk hver for seg. Det nye med denne artikkelen er at den undersøker den relative betydningen av hver av disse samarbeidsformene, slik de universitetsansatte selv vurderer dette.

På systemnivå er deltakelse i grupper og nettverk like viktig, men det er store forskjeller mellom enkeltforskere og fagområder. Forskergruppen har størst betydning innen medisin, mens deltakelse i internasjonale nettverk blir mest vektlagt i naturvitenskapene.

Medlemskap i en gruppe betyr ikke nødvendigvis at dette er den viktigste arenaen for den enkeltes forskning. Av dem som er medlem av en formell forskergruppe utfører bare litt over en tredjedel «i stor grad» sin forskning innenfor rammen av gruppen. Nesten like mange oppgir at de stort sett arbeider alene, og rundt en fjerdedel at de «i stor grad» utfører sin forskning i et internasjonalt nettverk, eller sammen med kolleger ved instituttet uten tilknytning til en formell forskergruppe.

Artikkelen viser at medlemskap i forskergrupper og aktiv deltakelse i internasjonale nettverk har positiv betydning for publiseringsaktiviteten, men effekten er relativt liten.

Les hele artikkelen her.

For mer informasjon, kontakt:
Ingvild Reymert, forsker 3, Høyere utdanning
ingvild.reymert@nifu.no
(+47) 97 59 58 45