27 nov 2018

Ny gjennomgang av språksituasjonen i Norge

Språkrådets framtidsutval omtaler i en ny rapport de viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk står sterkt på alle samfunnsområder også i framtiden.

I 2009 ble stortingsmeldingen Mål og meining — Ein heilskapleg norsk språkpolitikk behandlet av Stortinget. Ti år senere har det vært behov for en ny gjennomgang av den norske språksituasjonen.

Språkrådets framtidsutval har nå levert fra seg rapporten «Språk i Norge – kultur og infrastruktur». Utvalgets oppgave har vært å identifisere hvor ressursene må settes inn for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk skal stå sterkt på alle samfunnsområder i framtida.

Flere av NIFUs forskere har bidratt med data, annen dokumentasjon og analyser som danner grunnlag for underlag for Språkrådets rapport, spesielt til kapitlene om språk i arbeidslivet og språkvalg i akademia. Utvalget trekker veksler på NIFUs kandidatundersøkelse, NHOs kompetansebarometer 2018 – en undersøkelse NIFU gjør på oppdrag av NHO, foruten en rekke studier av språkbruk- og språkvalg i akademia. Noen av rapportenes viktigste råd:

  • Opplæring i norsk er sentralt i et flerspråklig arbeidsliv, og særlig EØS-innvandrere må sikres tilbud om å lære norsk.
  • En fornyet satsing på innsamling av og arbeid med språkdata som speiler norsk talemål og skriftspråk, er nødvendig for at gode språkteknologiske produkter blir tilgjengelige på norsk.
  • De språkpolitiske målene må speile en sentral rolle i politiske virkemiddel på mediefeltet for å sikre at norsk språk blir brukt og utvikla.
  • Overordna, effektive insentiver og ressurser må utvikles for å støtte opp under bruken av norsk i universitets- og høgskolesektoren.
  • Det må fastsettes i den varsla språklova at staten har et ansvar for å verne og fremme de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes, romani og norsk tegnspråk.
  • Språkrådet må i større grad enn i dag få ansvar for og nytte ressurser på formidling av kunnskap om flerspråklighet.

Rapporten «Språk i Norge – kultur og infrastruktur» kan leses her.

For mer informasjon, kontakt
Vera Schwach, forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
vera.schwach@nifu.no
(+47) 908 09 805