30 jul 2021

Ny rapport om seleksjonsprosessen bak sveitsiske forskningssentre

De sveitsiske National Centres of Competence in Research (NCCR) er store og langsiktige sentre som skal bidra til banebrytende forskning. De utpekes basert på åpne utlysninger og en omfattende vurderingsprosess som nå for annen gang er evaluert av NIFU.

Siden starten i 1999 har det vært fem utlysninger. Formålet med den foreliggende evalueringen er å vurdere effektene av endringene som ble gjort i forkant av den femte utlysingen og gi anbefalinger for neste utlysning.

Hovedkonklusjoner: I likhet med forrige evaluering, konkluderer NIFU at seleksjonsprosessen er godt organisert, fungerer etter intensjonene, og at partene generelt er fornøyd. Flere av endringene i den femte utlysningen har bidratt til å forbedre prosessen. Dette gjelder spesielt individuelle ekspertuttalelser på trinn 2/full søknad med muligheten for tilsvar fra søker. NIFUs anbefalinger for videre forbedringer av prosessen omfatter nye prinsipper for sammensetningen av ekspertpanelene på trinn 2/full søknad, gi søkerne anledning til å foreslå eksperter, og også justeringer for bedre tilpassing til behovene i humaniora, samfunnsvitenskap og nye forskningsfelt.

Evalueringen er basert på analyse av søknadsdata og dokumentasjon fra vurderingsprosessen, en survey til søkerne i den siste utlysningen, og intervjuer med medlemmer av vurderingskomiteene, vertsinstitusjoner og andre aktører. Evalueringen har fire hovedtema: senter-ordningens attraktivitet og evne til å nå målgruppen, om seleksjonsprosessen er hensiktsmessig organisert og benytter adekvat ekspertise, hvordan habilitet, åpenhet og tillit er ivaretatt, samt en vurdering av ressurser og kostnadseffektivitet i prosessen. Den er gjennomført på oppdrag fra Swiss National Science Foundation (SNSF) som administrerer ordningen.

Les rapporten: NIFU Rapport 2021:5.

Les SNSFs kommentarer (Position Statement) til evalueringen her.

Les SNSFs nyhetsmelding her.

For mer informasjon, kontakt
Liv Langfeldt, forsker I, Forskning og innovasjon
liv.langfeldt@nifu.no