18 des 2020

Ny statistikklov og nytt statistikkprogram – hva betyr dette for FoU-statistikken?

Stortinget vedtok våren 2019 en ny statistikklov, som frem mot 1. januar 2021 gradvis avløser den forrige loven av 1989. Med ny statistikklov opprettes et flerårig, nasjonalt program for offisiell statistikk.

Programmet angir hvilke statistikkområder som dekkes og hvem som er ansvarlige for de ulike statistikkene. Det nasjonale statistikkprogrammet dekker perioden 2021-2023 og er utarbeidet av SSB etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk der også andre statistikkprodusenter enn SSB deltar. NIFU har deltatt i utvalgets arbeid, og i forløperen Statistikkrådet siden oppstarten i 2004. Les også om saken hos SSB.

FoU-statistikken er del av offisiell statistikk som reguleres av statistikkloven. Den nye loven kommer ikke til å bety de store endringer for FoU-statistikken, Norge har fortsatt sin internasjonale forpliktelse til å rapportere FoU-statistikk i henhold til gjeldende forordning, samt å følge Europeisk standard for produksjon av høy kvalitets statistikk. Arbeidet skal fortsatt følge OECDs Frascati-manual for utarbeidelse av FoU-statistikken.

NIFU skal fra 2022 ikke lengere produsere FoU-statistikken. Den oppgaven vil fremover ivaretas av SSB. Overgangen skyldes ikke den nye statistikklov eller statistikkprogrammet, men et ønske fra Kunnskapsdepartementet om at en offentlig aktør skal ivareta denne myndighetsoppgaven. NIFU er overbevist om at FoU-statistikken også etter overgang til ny produsent vil ha høy kvalitet og fortsatt vil være et kollektivt gode som bidrar til analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Wendt, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
996 31 554