9 okt 2020

Nyutdannede mastere stiller sterkt på arbeidsmarkedet

- Vi må tilbake til 2013 for å finne like lav arbeidsledighet som for 2019-kullet, sier NIFU-forsker.

Det viser en ny NIFU-rapport som presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2019. Årets undersøkelse ble utført rett før Norge og verden ble rammet av koronapandemien. Det er derfor usikkert om rapportens funn for arbeidsmarkedstilpasning fortsatt gjelder for kandidatene høsten 2020.

Kandidatundersøkelsen er en spørreundersøkelse til personer med mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning som fullførte sin utdanning våren 2019. Undersøkelsen måler nyutdannedes vurderinger av og erfaringer med utdanningen, så vel som deres situasjon på arbeidsmarkedet.

– Studien viser videre at færre er misfornøyd med studiets relevans, og selv om andelen overutdannede er høy vet vi at dette under normale omstendigheter vil være midlertidig for de aller fleste, forteller forsker ved NIFU Kjersti Nesje.

Nesje påpeker imidlertid noen utfordringer.

– Som tidligere år, viser denne rapporten at realistene relativt sett har høy ledighet, og at andel arbeidsledige realister har økt fra 2007 til 2019. Videre har kandidater som har vokst opp utenfor EU/EØS større vansker enn majoritetsbefolkningen med å få arbeid, selv når man tar høyde for faktorer som språkferdigheter.

Studien viser at de aller fleste er fornøyd med utdanning, lærested og utdanningskvalitet. Som tidligere år er det noen fagfeltforskjeller. Høyest andel misfornøyde finner vi blant helse- og sosialfagskandidatene, selv om det også her er relativt få (10 prosent).

Teknologer er mer følsomme for konjunktursvingninger enn realister. Teknologer opplever lav arbeidsledighet i gode tider og høy arbeidsledighet i dårlige tider. For realistene er arbeidsledigheten jevnt høy, men lavere enn teknologenes ledighet i nedgangskonjunkturer.

Overordnet sett oppgir relativt få at de har irrelevant arbeid. Unntaket er kandidater innen humanistiske og estetiske fag. Her er andelen som oppgir at de har irrelevant arbeid nesten 9 prosent.

NIFU-rapport 2020:24

For mer informasjon, kontakt
Kjersti Nesje, forsker 2, Høyere utdanning
kjersti.nesje@nifu.no
(+47) 916 21 352