18 des 2012

Økt behov for jurister fram mot 2025

Fram mot 2025 vil antall yrkesaktive jurister øke betydelig. Likevel er det sannsynlig at utdanningskapasiteten må økes for å dekke etterspørselen. Dette viser en ny rapport fra NIFU, som også konkluderer med at juristutdanningen synes å være godt tilpasset arbeidsoppgavene.

Tilbudet av juridisk arbeidskraft vil øke betydelig fram mot 2025. Antall yrkesaktive jurister i 2009 var ca. 17 000. Dersom vi forutsetter et kandidattall omtrent på dagens nivå, dvs. 900, vil tilbudet av jurister øke til om lag 24 000 i 2025, eller med 37 prosent.

– Dette må anses å være et relativt forsiktig anslag, men som likevel gir betydelig vekst. Denne sterke veksten skyldes at opptaket og kandidattallene gjennom flere år har ligget betydelig høyere enn for en del tiår siden. Dermed er nyrekrutteringen av jurister betydelig høyere enn den naturlige avgangen, forteller Per Olaf Aamodt, forsker ved NIFU.

– Det framtidige behovet for jurister i Norge er vanskeligere å beregne, og ulike beregningsmåter gir høyst ulike svar. Men det er sannsynlig at etterspørselen vil øke relativt mye fram mot 2025, og kan ligge omtrent 75 prosent høyere enn i dag. Når vi sammenlikner utviklingen i etterspørselen med tilgangen, viser beregningene et til dels betydelig tilbudsunderskudd. Når vi ser de ulike alternativene i forhold til hverandre, er det mer sannsynlig at det blir mangel på enn overskudd av jurister, sier Aamodt.

Juristkandidater har i det store og hele en positiv bedømmelse av sitt studium, mener at studiet i høy grad var et godt grunnlag for både å begynne en yrkeskarriere og for den videre karrieren. De mener også at de får utnyttet sin kompetanse i den jobben de har, og de er godt fornøyd med jobben.

Utdanningens relevans for arbeidsoppgavene oppleves som best innenfor «faglig tjenesteyting» som blant annet omfatter advokatfirma, og noe svakere blant dem som jobber innenfor offentlig administrasjon.

NIFU-rapport 49/2012

For mer informasjon, kontakt
Per Olaf Aamodt, forsker 1, studier av høyere utdanning
per.aamodt@nifu.no
22 59 51 18