2 apr 2020

Økt søkning til fusjonerte læresteder

En gjennomgang av søkertall fra Samordna opptak for perioden 2013-2018 indikerer at de fleste fusjonerte læresteder har økt søkning til sine studieprogrammer. Men noen studiesteder skiller seg ut.

Et av hovedmålene med strukturreformen var å styrke kvaliteten på høyere utdanning. Søkning er et av ni «kvalitetskriterier» i Strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015)) som universiteter og høgskoler vurderes i lys av.

Antall førsteprioritetssøkere til fusjonerte læresteder har økt mer enn antall søkere til høyere utdanning. Det viser et nytt NIFU-notat, som har studert tilstrømmingen av studenter til lærestedene før og etter fusjonene for lærestedene som fusjonerte i 2016 og 2017 og sammenlignet med den generelle utviklingen i høyere utdanning. Avslutningsvis i notatet ser forskerne også på noen andre læresteder som ikke har fusjonert i perioden.

Sammenlikning med noen liknende læresteder gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere entydig. Mange forhold kan ha betydning for utviklingen, men en mulig forklaring er at fusjonene har gjort lærestedene mer attraktive. Mer omfattende studier er derimot nødvendig for å kunne konkludere.

NIFU Innsikt 2020:3

For mer informasjon, kontakt:
Terje Næss, fagkonsulent, Studier av høyere utdanning
terje.nass@nifu.no
(+47) 960 94 049