13 apr 2021

– Omleggingen til digital undervisning i universitets- og høgskolesektoren har hatt en pris

Omfattende NIFU-rapport viser hvordan studenter og forskere har opplevd koronasituasjonen.

Totalt for alle studenter har undervisning gått ned, mens tid til egenstudier har gått opp og nesten veid opp for mindre deltakelse i undervisning. De faglig ansatte har brukt mer tid på undervisning, mindre på forskning.

Det viser en ny NIFU-rapport som beskriver konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og ble påbegynt sommeren 2020.

Siden 12. mars 2020 har koronapandemien lagt betydelige begrensninger på aktiviteten ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen har framtvunget en massiv omlegging til digitale undervisnings- og arbeidsformer og krevd betydelig omstillingsevne som følge av stadig skiftende smittevernregler.

Situasjonen er fortsatt ikke over. Likevel kan vi konstatere at universitets- og høgskolesektoren har håndtert situasjonen godt på mange områder: Det har vært få smitteutbrudd med utgangspunkt i faglig aktivitet ved institusjonene. Samtidig viser tall for 2020 at antall avlagte studiepoeng er høyere enn noen gang, strykprosenten er historisk lav, og det ble satt ny rekord i antall avlagte doktorgrader.

– Denne rapporten ser imidlertid bak disse hovedtallene. Vi har kartlagt de faglige aspektene ved undervisning og forskning, hvordan studentene og forskerne har opplevd situasjonen, hvordan institusjonene har håndtert utfordringene og hva vi kan forvente oss når pandemien er over, forklarer prosjektleder og forskningsleder ved NIFU, Espen Solberg.

Noen sentrale funn i rapporten er:

  • Sektoren har lagt ned et enormt arbeid med omlegging til digital undervisning. Dette har kostet: De faglig ansatte har brukt vesentlig mindre tid på forskning og mye mer tid på undervisning. Forskjeller i hjemmesituasjon har hatt stor betydning for de ansattes tidsbruk.
  • Likevel har to av tre studenter fått redusert undervisningstilbud. Et stort flertall av studenter og faglig ansatte mener også at studentene ville ha lært mer med undervisning på campus.
  • Kun 15 prosent av studentene tror at de blir forsinket. Men det er store forskjeller og betydelige sosiale konsekvenser: To av tre studenter har opplevd ensomhet, redusert motivasjon og problemer med å strukturere studiehverdagen.
  • Syv av ti doktorgradsstipendiater tror de blir forsinket. Det er bred bekymring for situasjonen og framtiden for stipendiater, postdoktorer og unge forskere.
  • 80-90 prosent av de faglig ansatte sier at koronasituasjonen har styrket deres digitale kompetanse. Et flertall ser for seg mer innslag av digital undervisning og mindre reising i framtiden. Men situasjonen har også vært en øyeåpner for betydningen av fysiske møter.

I løpet av prosjektperioden har pandemien utviklet seg og tiltakene blitt mer langvarige enn antatt. Rapporten må derfor leses med det forbehold at den omhandler et bevegelig mål og en situasjon som fortsatt er i utvikling. An English short version of the report will be published by 1 May 2021.

NIFU-rapport 2021:9

For mer informasjon, kontakt:
Espen Solberg, forskningsleder, Studier av forskning og innovasjon
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482