17 jun 2020

Østfold-elever: Betydelig forskjell i kompetanseoppnåelse fra studieforberedende og yrkesfag

Det er betydelig forskjell i kompetanseoppnåelse fra studieforberedende og yrkesfag: Etter tre år hadde 83 prosent av studieforberedendeelevene bestått. På yrkesfag hadde 53 prosent lykkes ved at de hadde bestått eller var lærling eller lærekandidat.

Det fremkommer i en ny NIFU-rapport. Her presenteres resultatene fra en undersøkelse av et kull elever fra Østfold som gikk ut av ungdomsskolen i juni 2016, og begynte i videregående i august samme år. NIFU fulgte 3520 ungdommene gjennom tre og et halvt år frem til oktober 2019, da noen av dem var på vei inn i det fjerde året i videregående.

Formålet med prosjektet har vært å etablere en bedre forståelse av hva som forklarer kompetanseoppnåelse, samt å bidra til bedre gjennomføring på de videregående skolene i Østfold.

Noen av studiens funn:

 • Etter tre år hadde 83 prosent av studieforberedendeelevene bestått. For påbyggelevene er tallet 76 prosent. På yrkesfag hadde 53 prosent lykkes ved at de hadde bestått eller var lærling eller lærekandidat. Det er altså betydelig forskjell i kompetanseoppnåelse, herunder slutting, fra studieforberedende og yrkesfag.
 • Den forbedringen i kompetanseoppnåelse man har observert i Østfold ser ut til å fortsette.
 • Ved slutten av det tredje året hadde nesten en av ti sluttet . På studieforberedende gjaldt dette 2,1 prosent av elevene (48 av 2248), men på yrkesfag var tallene nesten hele en av fem elever (244 av 1272).
 • Det som entydig har sterkest direkte betydning for både kompetanseoppnåelse og karakterer fra videregående, er kunnskapsgrunnlaget elevene hadde med seg fra tiende klasse og inn i videregående.
 • Rundt syv av ti av slutterne ga forklaringer som kan relateres til redusert skoleengasjement: skolelei, umotivert, feilvalg, mistrivsel, fagvansker, vil gjøre noe annet.
 • Karakterforskjellene mellom jenter og gutter (jenter har bedre karakterer enn guttene) verken skapes eller forsterkes i videregående skole. De er skapt i grunnskolen og opprettholdes gjennom videregående. Når det gjelder kompetanseoppnåelse er det annerledes: Jentene har større sannsynlighet enn gutter for å oppnå studie- eller yrkeskompetanse, alt annet likt.
 • Om lag hver femte elev av de som hadde sluttet, oppga psykiske vansker, angst og personlige vansker som forklaring.

Basert på analysene og funnene peker forskerne på noen tiltak som kan bidra til at flere fullfører og består videregående opplæring. Ettersom NIFUs forskere har studert kompetanseoppnåelse fra videregående opplæring i en årrekke, og har gjort lignende funn tidligere, er alle tiltakene pekt på i tidligere NIFU-rapporter. De er imidlertid ikke mindre gyldige av den grunn:

 • Ytterligere innsats i hele grunnskolen og kanskje særlig på ungdomstrinnet for å løfte de faglig svakeste elevene.
 • Ytterligere innsats for å øke skoleengasjementet i grunnskolen gjennom å ta tak i årsakene til elevenes fravær slik at flere opplever skolen som en arena for læring og trivsel.
 • Ytterligere innsats for at videregående skal bli enda bedre på tilpasset opplæring. Innfor tilpasset opplæring har også organisatoriske tiltak sin plass, og forskerne peker på riktig og bevisst bruk av lærekandidatordningen som et slik tiltak.
 • Ytterligere innsats som sikrer at ingen yrkesfagelever «kastes» ut av videregående opplæring mellom det andre og tredje året.
 • Ytterligere innsats for å sikre at ungdom i videregående som sliter med psykiske vansker, angst og personlige vansker får støtte og hjelp som gjør at de kan fullføre og bestå videregående.
 • En omfattende studie som kombinerer kvalitative og kvantitative data for å undersøke hva læringsarbeidet på læringsarenaene har å si i forhold til kunnskapsgrunnlag, sosial bakgrunn, kjønn, bosituasjon, innvandrerstatus og skoleengasjement.

Dette er prosjektets sluttrapport. Delrapport 1 ble utgitt i 2017, og del-rapport 2 i 2019. Prosjektet er finansiert av og gjennomført på oppdrag for Østfold fylkeskommune.

NIFU-rapport 2020:3

Les «Ny forskningsrapport om gjennomføring i videregående opplæring» på viken.no.

Les også kronikken til Eifred Markussen og Jens B. Grøgaard i Fredrikstad Blad.

For mer informasjon, kontakt:
Eifred Markussen, forsker 1, Grunnopplæring
eifred.markussen@nifu.no
(+47) 95 07 06 09