Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

12 jun 2013

Den mangeårige satsningen på bioteknologi i Norge begynner å gi seg utslag i fagmiljøene. Bioteknologisk FoU har fra 2009 til 2011 opplevd sterk vekst både sett ut fra totale FoU-utgifter i Norge og sett ut fra veksten innenfor andre teknologiområder.

Les mer
5 jun 2013

Internship-ordningen ved Universitetet i Tromsø oppfattes som svært velfungerende ut fra ordningens intensjoner. Modellen som er valgt for å sette fokus på praksisorienterte studieprogram, økt rekruttering og profilering synes å være vellykket.

Les mer
31 Mai 2013

Alle elever tjener på å ha et godt læringsmiljø, men for noen elevgrupper, særlig de som står i fare for å falle utenfor skolens fellesskap, er dette særlig viktig. Elever med minoritetsbakgrunn har større risiko for å være svakt integrert i skolens fellesskap, og dermed falle utenfor.

Les mer
22 Mai 2013

Forskere fra NIFU gjennomfører i samarbeid med Fafo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus et større forskningsprosjekt om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 2 har fagopplæringen i skole som hovedtema, men inneholder også en gjennomgang av nytt kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen og lokalt kvalitetsarbeid. Rapporten tar også for seg nyutdannede fagarbeideres overgang til jobb og videre utdanning på nasjonal basis.

Les mer
22 Mai 2013

EU-kommisjonen har igjen rangert Norge som en innovasjonssinke i Europa. Denne plasseringen er neppe det vi bør bekymre oss mest for i innovasjonspolitikken, mener Espen Solberg, Kyrre Lekve og Sveinung Skule fra NIFU.

Les mer
21 Mai 2013

Et grønnere arbeidsliv avhenger av grønn kompetanseutvikling på bred front. Et mulig tiltak kan være et trepartsbasert «grønt kompetanseutviklingsprogram» for arbeidslivet, basert på lærdommene fra det nasjonale Kompetanseutviklingsprogrammet som ble iverksatt som del av Kompetansereformen.

Les mer
7 Mai 2013

Hva er det som hva skaper den gode timen? Hva må til for at elevene skal drive reelt læringsarbeid slik at det faktisk foregår læring i klasserommet?

Les mer