Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

13 des 2012

Elever med mye lærerstyrt undervisning har bedre prestasjoner enn elever med mindre slik undervisning. Mye elevaktiv undervisning gir derimot svakere prestasjoner. Det viser en undersøkelse NIFU har utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som skal gi kunnskap om hva som foregår i klasserommet i fagene norsk og matematikk.

Les mer
13 des 2012

Elevers prestasjonsutvikling gjennom første året i videregående skole påvirkes i liten grad av skolen de går på. Elevenes kjønn og familie- og innvandringsbakgrunn har derimot stor betydning. Det viser en ny studie av NIFU utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten fokuserer på avgangselever fra grunnskolen våren 2010 som fortsatte i videregående samme høst.

Les mer
12 des 2012

Joakim Caspersen ved NIFU har en artikkel publisert i tidsskriftet Teaching and Teacher Education, som tar utgangspunkt i overgangen fra lærerutdanning til arbeid i skolen.

Les mer
12 des 2012

Forskningspolitikk 4/2012 foreligger nå. Les kronikk og debattinnlegg om hvordan en bør organisere og finansiere forskning og innovasjon for å imøtekomme behovet for livsviktige medisiner i utviklingsland. Nummeret har artikler om bevilgninger til forskning, bl.a. i Sverige der en ny forsknings- og innovasjonsproposisjon er lagt fram.

Les mer
12 des 2012

På tross av stor interesse fra fagmiljøer generelt og gode tilbakemeldinger fra studenter og fagpersonale spesielt, er det juridiske, institusjonelle, finansielle og praktiske forhold som bidrar til å forhindre at nordiske masterprogram realiseres i det omfang og med de kvaliteter som står sentralt bak satsningen.

Les mer
12 des 2012

På oppdrag fra Samfunnsviterne har NIFU kartlagt rekrutteringen av nyutdannede samfunnsvitere og humanister til privat sektor. Veksten i tilgangen på nyutdannede humanister og samfunnsvitere lar seg absorbere av arbeidsmarkedet i stor grad takket være økende rekruttering til privat sektor.

Les mer
11 des 2012

Kontakt og samarbeid mellom studenter og private og offentlige virksomheter i studietiden er svært vanlig. Hele 83 prosent av kandidatene ved norske læresteder som avla avsluttende grad våren 2011, hadde hatt én eller flere former for samarbeid med virksomheter i studietiden, og det er vanlig i alle fagområder. Slikt samarbeid oppfattes som nyttig av studentene og har positiv effekt på motivasjon, gjennomføring av studiene og for sysselsetting etter avlagt grad.

Les mer
30 nov 2012

Sykepleiere er langt oftere undersysselsatt enn andre profesjonsgrupper. Også blant barnevernspedagoger, sosionomer og allmennlærere er det relativt mange undersysselsatte. Kvinner, de som har dårlige karakterer, innvandrere og de som arbeider i distriktene, opplever mer undersysselsetting enn andre. Det er mer undersysselsetting i offentlig enn i privat sektor.

Les mer
30 nov 2012

Karakterutviklingen fra første termin til standpunkt er positiv for Ny GIV-elevene med lavest karakter (1) sammenlignet med karakterutviklingen for elever som ikke har deltatt i Ny GIV. Men for intensivelevene med karakteren 3 og høyere etter første termin, har karakterutviklingen vært negativ.

Les mer