News Archives

Her finner du alle tidligere nyheter

12 des 2012

På tross av stor interesse fra fagmiljøer generelt og gode tilbakemeldinger fra studenter og fagpersonale spesielt, er det juridiske, institusjonelle, finansielle og praktiske forhold som bidrar til å forhindre at nordiske masterprogram realiseres i det omfang og med de kvaliteter som står sentralt bak satsningen.

Les mer
12 des 2012

På oppdrag fra Samfunnsviterne har NIFU kartlagt rekrutteringen av nyutdannede samfunnsvitere og humanister til privat sektor. Veksten i tilgangen på nyutdannede humanister og samfunnsvitere lar seg absorbere av arbeidsmarkedet i stor grad takket være økende rekruttering til privat sektor.

Les mer
11 des 2012

Kontakt og samarbeid mellom studenter og private og offentlige virksomheter i studietiden er svært vanlig. Hele 83 prosent av kandidatene ved norske læresteder som avla avsluttende grad våren 2011, hadde hatt én eller flere former for samarbeid med virksomheter i studietiden, og det er vanlig i alle fagområder. Slikt samarbeid oppfattes som nyttig av studentene og har positiv effekt på motivasjon, gjennomføring av studiene og for sysselsetting etter avlagt grad.

Les mer
30 nov 2012

Sykepleiere er langt oftere undersysselsatt enn andre profesjonsgrupper. Også blant barnevernspedagoger, sosionomer og allmennlærere er det relativt mange undersysselsatte. Kvinner, de som har dårlige karakterer, innvandrere og de som arbeider i distriktene, opplever mer undersysselsetting enn andre. Det er mer undersysselsetting i offentlig enn i privat sektor.

Les mer
30 nov 2012

Karakterutviklingen fra første termin til standpunkt er positiv for Ny GIV-elevene med lavest karakter (1) sammenlignet med karakterutviklingen for elever som ikke har deltatt i Ny GIV. Men for intensivelevene med karakteren 3 og høyere etter første termin, har karakterutviklingen vært negativ.

Les mer
26 nov 2012

Svein Kyvik ved NIFU har publisert en artikkel som undersøker endringer i tidsbruk ved norske universiteter i perioden 1982-2008 og sammenligner utviklingen med tilsvarende studier i Storbritannia, USA og Australia.

Les mer
19 nov 2012

Men kandidater med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har generelt et høyere ledighetsnivå enn kandidater uten innvandringsbakgrunn. Forskjellen er tydelig blant mastere i naturvitenskap og teknologi.

Les mer
15 nov 2012

Idunn Seland ved NIFU har skrevet artikkelen som innleder tidsskriftet Prismet sitt temanummer om skolens formålsparagraf, religionsfaget i grunnskolen og læreplaner. Den tar for seg hvordan kristendommen ble integrasjonsideologi i den flerkulturelle skolen på 1990-tallet.

Les mer