23 okt 2018

Positiv utvikling i askerskolens satsning på digital læring

Asker kommunes satsing på Chromebook til hver elev har så langt gått bra: Ingen vil tilbake til pc-traller og pc-rom. Lærere mener i tillegg at det har bidratt til bedre arbeidsflyt og kommunikasjon.

I perioden 2017–2019 gjennomfører Asker kommune prosjektet «Digital læring i askerskolen». Prosjektet innebærer at alle elever får hver sin digitale enhet (Chromebook) til bruk i læring og undervisning.

NIFU følger satsingen over tre år for å se utviklingstrekk over tid. Datagrunnlaget omfatter skoleeier, skoleledelse, lærere og elever. Denne midtveisrapporten gir et bilde av satsingens første halvannet år, og kan tjene som et viktig bidrag for andre skoleeiere som planlegger, eller er i gang med tilsvarende satsinger.

Noen sentrale funn og observasjoner:

  • Kommunens helhetlige grep bidrar til at alle skolene tilbys felles kompetanseutviklingsløp, og lærerne kan nyte godt av nettverksbygging på tvers av skoler, internt i faggrupper.
  • Samtidig ser forskerne at skoleledere og lærere savner en tydeliggjøring av hvordan Chromebook kan bidra til fagdidaktisk innovasjon.
  • Satsingen som praktisk innovasjon må regnes som vellykket: Ingen vil tilbake til pc-traller og pc-rom.
  • Jevnt over mener lærere både på ungdomsskolene og barneskolene at innfasingen av CB har bidratt til bedre arbeidsflyt og kommunikasjon.
  • Ved ungdomsskolene ser forskerne en utvikling fra lærerstyrt undervisning mot mer elevaktiv undervisning, der CB utgjør en integrert del av undervisningsdesignet.
  • Mange lærere opplever imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til klasseledelse.
  • Noen elever opplever mestring i skrive- og lesesammenheng når de kan få tilpasset undervisningen med støtte fra CB, og deres lærere bekrefter langt på vei denne opplevelsen.

NIFU-rapport 2018:29

For mer informasjon, kontakt
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94