8 jan 2020

Private virksomheter i nordiske land og deltakelse i EUs rammeprogrammer

Er det en sammenheng mellom kjennetegn ved nordiske virksomheter og deres deltakelse?

I mange europeiske land pågår det en debatt om finansielt bidrag og utbytte ved deltakelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Mange av disse landene har erfart at deres finansielle bidrag til rammeprogrammene øker raskere enn den finansielle avkastningen som de mottar.

Hvorfor har noen land større suksess enn andre når det gjelder å få tildelt midler fra EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon? Det finnes studier som har undersøkt dette, men denne litteraturen dekker hovedsakelig høyere utdannings- og forskningsinstitutter, og i liten grad private virksomheter. I en ny artikkel undersøker NIFU-forskerne Pål Børing, Arne Fevolden, Michael Spjelkavik Mark og Fredrik Piro hvilken rolle private virksomheter har når det gjelder å få tildelt slike midler fra EU.

Artikkelen, som er publisert i Applied Economics Letters, ser nærmere på private virksomheters deltakelse i EUs Horisont 2020. Analysen omfatter fire nordiske land: Danmark, Finland, Norge og Sverige. Dataene som benyttes i artikkelen består av en kobling av Amadeus-data mot EUs eCORDA-data. Artikkelen undersøker hvorvidt tre kjennetegn ved virksomhetene – størrelse, næring og lokalisering (land) – kan føre til økt deltakelse og økte midler mottatt fra Horisont 2020.

Beregningsresultatene viser at sannsynligheten for å delta i Horisont 2020 øker med antall ansatte i virksomhetene. Midlene virksomhetene mottar fra Horisont 2020 øker også med antall ansatte, men her er ikke resultatene like klare som når vi ser på sannsynligheten for å delta. Det finnes imidlertid liten støtte for at virksomheter i forskningsintensive næringer, eller som er lokalisert i land med spesielt sterke forskningsinstitutter, har økt sannsynlighet for å delta og mottar økte midler fra Horisont 2020.

Artikkelen kan leses her: Bringing home the bacon: the relationship between firm characteristics and participation in EU Horizon 2020 projects.

For mer informasjon, kontakt:
Pål Børing, forsker 2, Studier av statistikk og indikatorer
paal.boring@nifu.no
(+47) 413 05 854