18 okt 2018

Rekruttering til forskning i sykepleie

Med et helsevesen i stadig endring øker fokuset på forskningskompetanse i sykepleiefaget. Sykepleiere med doktorgrad anses som sentralt både for utvikling av klinisk praksis og utdanning. Samtidig viser resultater fra en ny kartlegging at det er et stort rekrutteringsbehov i Norge.

På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har NIFU gjennomført en kartlegging av antall stipendiater som er sykepleiere og deres karriereambisjoner. Ved å undersøke rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiaters karriereplaner, ønsker NIFU-forskerne å belyse i hvilken grad behovet for forskningskompetanse i sykepleiefaget blir ivaretatt. Resultatet er publisert i en ny NIFU-rapport.

Det blir stadig mer utbredt å opprette mastergrader innenfor sykepleie der videreutdanninger tidligere var den vanligste spesialiseringen. Etableringen av mastergrader setter krav til utdanningsinstitusjonene om at 50 prosent av dem som underviser ved utdanningen må være førstestillingskompetente. Den vanlige veien til førstestillingskompetanse i dag er gjennom doktorgrad. Vi vet lite om hvor mange sykepleiere som er stipendiater i Norge eller hvor mange førstestillingskompetente sykepleiere som er knyttet til sykepleierutdanningene. Dette er viktig kunnskap fordi det er disse stipendiatene som skal rekrutteres inn i både helsevesenet og utdanningene.

Sammenliknet med de førstestillingskompetente i universitets- og høgskolesektoren generelt er de førstestillingskompetente ved sykepleierutdanningen eldre. Det innebærer at erstatningsbehovet framover vil bli betydelig. Gitt en pensjonsalder på 67 år, må nesten halvparten av dem med førstestillingskompetanse erstattes de neste ti årene. Selv om 28 prosent av stipendiatene ønsker en karriere som vitenskapelig ansatte i sykepleieutdanningene, vil utdanningene trolig stå ovenfor et betydelig rekrutteringsproblem dersom de ønsker å erstatte de som går av med personer som både har doktorgrad og sykepleiefaglig erfaring.

Det synes å være bred enighet om å styrke kompetansen og forskningsinnsatsen i helsetjenestene og i sykepleierutdanningene. Selv om den formelle kompetansen blant dem som underviser sykepleierne har økt sterkt, ansees det nødvendig å videreføre dette arbeidet, samt å legge til rette for å rekruttere sykepleiere inn i stipendiatstillinger og forskning.

Rapporten kan leses her: NIFU-rapport 2018:28

For mer informasjon, kontakt
Kjersti Nesje, forsker 2, Høyere utdanning
kjersti.nesje@nifu.no
(+47) 476 42 570