6 apr 2022

Rektorer svært fornøyde med videreutdanning

Men det har vært krevende å kombinere jobb med studier under pandemien.

Det viser en ny NIFU-rapport som presenterer funn fra «Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2021». Undersøkelsen gikk ut til alle som startet studiene i 2020 og avsluttet i desember 2021.

Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om hvordan det er å ta rektorutdanning.

Noen av rapportens hovedfunn:

Krevende å studere – særlig under en pandemi. Mange opplever at koronasituasjonen på skolen de jobber på, har gjort det vanskeligere å gjennomføre lederutdanningen. I alt tre av fire opplever dette i noen, stor eller svært stor grad. Videre oppgir en av tre at koronapandemien har redusert utbyttet av lederutdanningen.

Høy motivasjon. Rundt halvparten oppgir at de i svært stor grad var motivert for lederutdanningen, og ytterligere 36 prosent at de i stor grad var det. Ønske om å utvikle seg som leder og å bidra til god ledelse ved skolen er det flest oppgir som grunn for å ta lederutdanning. Kvinner oppgir høyere motivasjon enn menn.

Fysiske samlinger foretrekkes. Studiene, som gikk over tre semestre fra 2020 til 2021, ble dominert av digitale samlinger. Deltakerne er mer positive til fysiske samlinger enn til digitale. I overkant av tre av fire oppgir at de vurderer utbyttet av de fysiske samlingene som svært godt. Samlinger vurderes som viktig for læringen.

Relevant innhold i studiet. En klar majoritet av deltakerne svarer at studiet har vært relevant. Nær halvparten svarer at studiet har vært relevant i svært stor grad, mens ytterligere 41 prosent sier at det har vært relevant i stor grad. Et klart flertall opplever at teori og praksis har blitt kombinert på en god måte.

Betydelig individuelt utbytte. Overordnet finner vi at flest rektorer er enige i utsagn som handler om at utdanningen har gitt utgangspunkt for refleksjon, forståelse, motivasjon og engasjement. De utsagnene som får lavest tilslutning handler om i hvorvidt utdanningen også har vært nyttig for andre ved skolen eller utenfor skolen.

NIFU-rapport 2022:6

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker 2, Grunnopplæring
cay@nifu.no
+47 936 38 31