11 feb 2014

Resultater fra nasjonale prøver følges opp

Oslo og Akershus skiller seg ut med særlig tett oppfølging. Store skoler følger i større grad opp resultatene enn små.

Siden 2009 har NIFU gjennomført halvårlige spørreundersøkelser om ulike temaer blant skoler og skoleeiere på vegne av Utdanningsdirektoratet. Nasjonale prøver (et verktøy som gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk), skoleledelse, manifest mot mobbing og rådgiving er noen av temaene i spørreundersøkelsen høsten 2013.

Noen av funnene viser følgende:

  • Resultatene fra nasjonale prøver følges opp rett etter gjennomføringen av prøvene ved praktisk talt alle skoler, men det er variasjon i hvor stor grad de følges opp. Store skoler følger opp i større grad enn små.
  • Nesten alle rektorer i undersøkelsen mener det er godt tilrettelagt for at lærerne på deres skole kan gjøre en god jobb.
  • 55 prosent av rektorene svarer at de administrative oppgavene veier tyngst i deres arbeid. Over tid har det blitt litt mer balanse mellom administrative og pedagogiske oppgaver.
  • Det er generelt ganske stor tilfredshet med skoleeiers styring av sektoren, men få er svært fornøyd. Rektorer i små og mellomstore kommuner er mindre fornøyd enn i store kommuner og fylkeskommuner.
  • Praktisk talt alle skoleeiere og skoler svarer at de har brukt en eller flere av resursene som er laget i forbindelse med satsingen «Manifest mot mobbing».

NIFU-rapport 49-2013

For mer informasjon, kontakt
Nils Vibe, Spesialrådgiver, studier av grunnopplæring

nils.vibe@nifu.no
22 59 51 67