28 jun 2017

Romslig statsstøtte til næringslivets forskning

Selv om landene i studiet er underlagt EUs regler for statsstøtte, er det forskjell på innretningen av myndighetenes støtte til næringslivets forskning. Regelverket virker å være såpass romslig at det gir mulighet for variasjon i virkemidlene.

Omvendt kan det være krevende å forholde seg til alle sider ved regelverket. Dermed kan mange aktører falle ned på trygge, velprøvde løsninger framfor å utfordre mulighetsrommet, noe som kan være uhensiktsmessig med tanke på å sikre best mulig støtte til næringslivets forskning. Det viser en ny rapport fra NIFU.

Mange land har klare ambisjoner om styrke forskning og utvikling (FoU) i næringslivet. Det er bred faglig og politisk enighet om at staten må bidra på ulike måter. Derfor finnes det også en rekke offentlige støtteordninger og mekanismer som skal utløse mer FoU i næringslivet.

NIFUs studie har sett på hvordan statlige midler til næringsrettet FoU kanaliseres til bedrifter, forskningsinstitutter og universiteter i seks ulike land: Norge, Sverige, Finland, Nederland, Storbritannia og Frankrike.

Et hovedformål er å gi et bedre grunnlag for å kunne forbedre og justere de norske finansieringsmidlene for næringsrettet FoU.

Oppdraget omfatter en sammenstilling av tilgjengelige data om offentlig finansiering av næringslivets FoU i de seks landene. Studien avdekker til dels store forskjeller mellom de seks landene når det kommer til hvor stor andel av BNP som brukes til dette formålet, og også når det gjelder balansen mellom direkte og indirekte støtte, eksempelvis via skatteincentiver til næringsrettet FoU.

Samtidig er det forskjell på hvordan de viktigste direkte virkemidlene er innrettet, og hvem som er formell kontraktspartner når tildelingen går til flere partnere. Det er således mulig for norske myndigheter å la seg inspirere av andre land i innretning av virkemidler uten å overskride EUs regler for statsstøtte.

NIFU-rapport 2017:11

For mer informasjon, kontakt:
Michael Mark, spesialrådgiver, forskning og innovasjon
michael.mark@nifu.no
(+47) 466 41 554