20 Mar 2019

Sammenheng mellom produktivitet, størrelse og innovasjon

En ny artikkel belyser sammenhengen mellom et foretaks produktivitet, størrelse og formål med innovasjon sett i et samfunnsperspektiv. Hvorvidt det «lønner seg å være grønn» eller ikke ser ut til å være avhengig av størrelse.

Innovasjon og grønn omstilling er aktuelle tema både i samfunnet generelt og i forskningen spesielt. NIFU-forsker Pål Børing har sett nærmere på dette og undersøkt hvordan et foretaks produktivitetsnivå er relatert til foretakets mål med innovasjon og samfunnsansvar, og hvorvidt en slik sammenheng er påvirket av størrelsen på foretaket.

Artikkelen, publisert i Eurasian Business Review, fokuserer på to typer samfunnsansvar: reduksjon av miljømessige effekter, og forbedring av helse eller sikkerhet blant ansatte. Et datasett over norske industriforetak danner bakgrunn for analysen. Beregningsresultatene viser at vektlegging av den første typen samfunnsansvar, reduksjon av miljømessige effekter, har en negativ effekt på produktiviteten blant store foretak. Denne effekten er ikke signifikant blant små foretak. Når det gjelder vektlegging av forbedring av helse eller sikkerhet blant foretakets ansatte, viser beregningene at det har ingen signifikant effekt på produktiviteten verken blant store eller små foretak. Disse resultatene indikerer at hvorvidt det «lønner seg å være grønn» eller ikke avhenger av størrelsen på en bedrift.

Artikkelen kan leses her: The relationship between firm productivity, firm size and CSR objectives for innovations.

For mer informasjon, kontakt:
Pål Børing, forsker 2, Studier av statistikk og indikatorer
paal.boring@nifu.no
(+47) 413 05 854