19 feb 2021

Sammenhengen mellom alder og produktivitet i arbeidslivet

En ny studie undersøker hvorvidt eldre arbeidstakere har et lavere individuell produktivitetspotensial enn yngre arbeidstakere.

Til tross for anbefalinger om livslang læring og tilrettelagte tiltak for et lengre yrkesaktivt liv, viser undersøkelser at arbeidstakere over 50 år møter på aldersrelaterte barrierer. Det råder en viss skepsis blant bedrifter om å ansette eldre personer. En oppfatning hos arbeidsgivere er at eldre arbeidstakere kan ha et lavere potensial for læring og tilpasning enn yngre arbeidstakere.

Pål Børing (NIFU) og Jens B. Grøgaard (USN og NIFU) har publisert en ny artikkel i Journal of Population Ageing som undersøker sammenhengen mellom alderen og produktivitetspotensialet til arbeidstakere. Artikkelen fokuserer på «individual productivity potential» (IPP), som er målt ved individuelle kjennetegn relatert til arbeidstakernes jobbferdigheter, og omfatter bl.a. uformell læring, innovativ læring, samt opplæring, undervisning og rådgivning på arbeidsplassen.

Basert på data fra 27 europeiske og ikke-europeiske land, viser artikkelen at de eldste arbeidstakerne skårer lavere på IPP sammenliknet med middelaldrende arbeidstakere i 17 av de 27 landene. Det ser ut til å være mest krevende for de eldste arbeidstakerne å holde tritt med yngre i land med et høyt gjennomsnittlig ferdighetstap for den eldste aldersgruppen eller et høyt gjennomsnittlig ferdighetsnivå for alle aldersgrupper (eller begge).

Artikkelen kan leses her: Do older employees have a lower individual productivity potential than younger employees?

For mer informasjon, kontakt:
Pål Børing, forsker 2, Statistikk og indikatorer
paal.boring@nifu.no
(+47) 413 05 854