4 feb 2020

Seks av ti har en plan for kompetanseutvikling

Over 60 prosent av grunnskoleledere og skoleeiere oppgir at de har en plan for hvordan kravet om undervisningskompetanse skal innfris innen 2025.

Utdanningsdirektoratet har ønsket kunnskap om hvilke planer som foreligger og hvilke prioriteringer som blir gjort i forbindelse med videreutdanningstilbudene i strategien «Kompetanse for kvalitet». Store kommuner rapporterer oftere om at de har en plan for undervisningskompetansen som skal innfris, enn mellomstore og små kommuner.

NIFU har gjennomført halvårlige spørreundersøkelser blant skoleledere og skoleeiere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet siden 2009 («Spørsmål til Skole-Norge»). Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer.

Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang til gang og skal dekke Utdanningsdirektoratets kunnskapsbehov til enhver tid. Foreliggende rapport er nummer 21 i rekken.

Flere av studiens funn:

  • Skolebidragsindikatorer skal bidra til å nyansere de eksisterende elevresultatene og bør være et utgangspunkt for kvalitetsutvikling for skoler og skoleeiere. Flere videregående skoler (82 prosent) rapporter at skoleeier har brukt skolebidragsindikatorer i sin dialog med skoleleder enn grunnskoler (55 prosent).
  • Flere forsknings- og kompetansemiljøer tilbyr programmer som skal bidra til et trygt og godt skolemiljø for elevene. Særlig skoleledere i grunnskolen oppgir at de bruker skolemiljøprogrammer.
  • 85 prosent av alle skoleeiere og skoleledere mener de ansatte i stor eller svært stor grad har tilstrekkelig kompetanse på å ivareta elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø. Dette har ikke endret seg fra 2017.
  • Utdanningsdirektoratet har siden 2009 samarbeidet med politiet for å sikre et godt beredskapsarbeid i kommunene og fylkeskommunene. De fleste skolelederne i grunnskolen (90 prosent) og videregående skoler (99 prosent) oppgir at skolen har beredskapsplaner.
  • Mange kommuner med mer enn én grunnskole har et felles system for fraværsregistrering og oppfølging av fravær. Mange skoler oppgir at de har rutiner eller systemer for å følge opp elevers fravær (spesielt elever med høyt sporadisk fravær).
  • Tidlig innsats og smidige overganger legger til rette for gode læringsprosesser hos alle barn og spesielt de som står i fare for å ikke lykkes i et utdanningsløp. 87 prosent av kommunene har etablert felles møteplasser for barnehagelærere og lærere på barneskolen. Andelen har ligget stabilt fra 2016.

NIFU-rapport 2020:1

For mer informasjon, kontakt:
Kristin Rogde, prosjektleder, Grunnopplæring
kristin.rogde@nifu.no
+47 936 36 424