26 jun 2019

Skal evaluere implementering og konsekvenser av lærertetthetsnorm

NIFU har vunnet oppdraget med å gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av norm for lærertetthet. Evalueringen skal gi kunnskap om etterlevelse av reglene om lærertetthet, struktur- og styringseffekter og resultater av norm for lærertetthet.

Norm for lærertetthet er et tiltak for å sikre flere lærere i undervisningen ved skoler som har hatt mange elever per lærer. Fra høsten 2018 var målet at gruppestørrelse skulle være maksimalt 16 elever per lærer på 1.-4. trinn og 21 elever per lærer for elever på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

Fra høsten 2019 skjerpes normen ytterligere ved at det skal være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal NIFU evaluere norm for lærertetthet. Evalueringen undersøker om skoler og kommuner etterlever reglene om lærertetthet og kompetansekrav, kartlegger bruk og organisering av nye lærerårsverk, rekrutteringsutfordringer på kort og lengre sikt, samt oppfølging av tiltaket i skolen og kommunen, og undersøker i hvilken grad og eventuelt hvordan normen har innvirket på lærernes og elevenes hverdag.

I tillegg inkluderer evalueringen en undersøke av klassestørrelse og hvordan skoleklasser/basisgrupper organiseres i skolen. Analysene er basert på kvantitative og kvalitative analyser og datakildene inkluderer spørreundersøkelser, registerdata, intervjuer og observasjon.

Evalueringen gjennomføres fra høsten 2019 og frem til våren 2022.

Prosjektet ledes av Astrid Marie Jorde Sandsør ved NIFU, og gjennomføres av et forskerteam fra NIFU bestående av Stephan Daus, Cathrine Pedersen, Rune Borgan Reiling, Kari Vea Salvanes, Asgeir Skålholt og Frida Felicia Vennerød-Diesen.

For mer informasjon, kontakt
Astrid Marie Jorde Sandsør, prosjektleder
astrid.sandsor@nifu.no
97615822