4 feb 2021

Skole-Norge: Koronasituasjonen har gitt lærerne nye erfaringer

De fleste lærere har systematisert sine erfaringer med å organisere undervisning for elever som ikke kan være på skolen. For de aller fleste har erfaringene fra våren 2020 påvirket hvordan de i dag gjennomfører undervisningen.

Det viser en ny NIFU-rapport. NIFU gjennomfører årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I denne spørringen er lærere i grunnskolen og i videregående opplæring målgruppen. De har hovedsakelig fått ulike spørsmål knyttet til Fagfornyelsen. Spørringen inngår i prosjektet UiO gjennomfører som del av Program for evaluering av fagfornyelsen.

Rapporten viser også at

  • Lærerne føler seg bra eller veldig godt forberedt på å inkludere de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling. De er litt dårligere forberedt på å inkludere demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.
  • Omtrent 70 prosent av lærerne mener at de har et godt utvalg av læringsressurser som bidrar til å støtte undervisningen i tråd med de nye læreplanene. Nesten halvparten av lærerne har i noen grad tatt i bruk nye læringsressurser som følge av de nye læreplanene. 23 prosent har gjort dette i stor eller svært stor grad.
  • Lærerne er i stor grad positive til læreplanverket. Litt under halvparten av lærerne er i stor eller svært stor grad enige i at lærerplanen sikrer progresjon, gir tydelig retning for arbeidet med de tverrfaglige temaene og at kjerneelementene gir tydeligere retning for valg av innhold.

NIFU-rapport 2021:3

For mer informasjon, kontakt:
Roger André Federici, administrativt ansvarlig, Studier av grunnopplæring
roger.andre.federici@nifu.no
(+47) 959 36 231

Karl Solbu Vika, ansvarlig for prosjektgjennomføring, Studier av grunnopplæring
karl.solbue.vika@nifu.no
(+47) 906 30 474