2 jul 2020

Skole-Norge: Rutiner på plass for forebygging av rusmisbruk

Et stort flertall av ungdomsskoler og videregående skoler har egne rutiner for å forebygge rusmisbruk, mens det samme gjelder halvparten av 1-10-skolene og 31 prosent av barneskolene.

Det viser en ny studie fra NIFU. Instituttet har en rammeavtale for 2017-2020 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere.

Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer.

Andre funn fra undersøkelsen:

  • Den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling skal bidra til at kompetanseutviklingstiltak gjennomføres ut fra lokale behov. Kommuner flest oppgir at alle eller de fleste skoler i kommunen gjennomfører slike tiltak finansiert gjennom de statlige midlene i desentralisert ordning.
  • I forbindelse med fagfornyelsen skal skolene fra høsten 2020 ta i bruk nye læreplaner i alle fag. Både den digitale læreplanvisningen og «kompetansepakke for innføring» blir av det store flertallet sett på som god støtte i arbeidet med innføring av fagfornyelsen.
  • For å ivareta de yngste elevenes trivsel og positive opplevelse av skolehverdagen er det nødvendig med systematisk kunnskap om deres erfaringer og opplevelser på skolen. Totalt gjennomfører seks av ti grunnskoler trivselsundersøkelser på minst ett trinn mellom 1. og 4. Over halvparten av barneskolene gjennomfører trivselsundersøkelser på alle trinn mellom 1.-4.
  • 9 av 10 skoler har eget skolebibliotek. Skolebibliotek er fortsatt mindre utbredt på ungdomsskoler enn barneskoler.
  • Det er delte meninger i de videregående skolene og fylkene om i hvilken grad eksamensordningen fungerer. Skolene og skoleeierne peker på et høyt antall eksamener i skolene og ønsker andre eksamensformer.
  • Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021 foreslår tiltak knyttet til elevenes læring og skolens innhold, kompetanseheving og infrastruktur. Tre av fire skoleledere opplever at pedagogisk bruk av IKT er representert i skolens lokale læreplaner.

NIFU har gjennomført halvårlige spørreundersøkelser blant skoleledere og skoleeiere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet siden 2009. Vårens undersøkelse er nummer 23 i rekken.

NIFU-rapport 2020:14

For mer informasjon, kontakt:
Kristin Rogde, prosjektleder, Grunnopplæring
kristin.rogde@nifu.no
+47 936 36 424