2 sep 2021

Sluttrapport for følgeevaluering av Kompetanseløft 2020

Sluttrapporten for Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020, oppsummerer funn fra evaluering av regjeringens plan for faglig styrking av helse- og omsorgstjenestene i kommunene i perioden frem til 2020.

Evalueringen viser at Kompetanseløft 2020, om enn ikke alene, har hatt betydning for en positiv faglig utvikling i sektoren. Det er forskjeller mellom fylkene og mellom små og store kommuner.

Store statlige program, som Kompetanseløft 2020, kan sees som et insitament som stimulerer kommunene til målrettet og systematisk arbeid, og der modellen for samfinansiering stat – kommune forplikter kommunene til også å sette av egne midler. Det kan tolkes som et «mykt» styringsinstrument fra statlig hold ved at slike planer og program, og der det følger med finansiering, definerer tiltak som skal løftes fram og gis prioritet.

Kompetanseløft 2020 stimulerer også samarbeid mellom forvaltningsnivåer, ikke minst relasjonen Statsforvalter og kommunene.

Les hele rapporten her.