21 sep 2022

Små forskjeller i sykepleierutdanningenes samarbeidsavtaler med praksissteder

Det er små forskjeller i hvordan samarbeidsavtalene er utformet på tvers av lærested. Det er derimot forskjeller i grad av forpliktelse i ordene som blir brukt i avtalene.

Rapportens tema er hvordan sykepleierutdanningens samarbeidsavtaler med praksissteder er utformet. Da ny felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger (RETHOS) ble innført, ble også samarbeidsavtalene mellom lærestedene og helsetjenestene revidert. Rapporten kartlegger både hvordan ulike institusjonelle forhold og ansvarsforhold og roller er beskrevet i samarbeidsavtalene, og analyserer praksisstrategier og praksisforståelse, slik det blir beskrevet på lærestedets nettsider.

Hovedkonklusjonen er at det er små forskjeller i hvordan avtalene er utformet på tvers av lærested. Det er også små forskjeller mellom ulike typer praksissteder. Derimot er det forskjell i grad av forpliktelse i ordene som blir brukt i avtalene. Som eksempel setter utsagnene veileder ha … eller veileder bør helst ha … ulike føringer på hvem som kan være praksisveiledere. Dermed skiller avtalene seg fra hverandre gjennom om noe er omtalt som et absolutt krav eller ikke.

Videre viser rapporten at alle avtaler henviser til gjeldende lovverk og forskrifter, og stiller krav til praksisveileders kompetanse, men at kombinerte stillinger eller finansiering i liten grad er nevnt konkret i samarbeidsavtalene. Ansvar og roller er i stor grad delt mellom lærested og praksissted. Vi ser at det i stor grad er samarbeid om gjennomføring av praksis og kvalitetsutvikling. Derimot er det mindre samarbeid om læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsmetoder, dette ansvaret faller som oftest på lærestedet. Læringsaktiviteter er i liten grad nevnt i samarbeidsavtalene, men rapporten finner at alle læresteder beskriver simulering som en alternativ praksisarena i studiet.

Rapporten ble offentliggjort på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale utdannings- og forskningskonferanse, avholdt i Tromsø 21.-22. september 2022.

NIFU-rapport 2022:17.

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, Høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502