1 feb 2017

Søknader til Forskningsrådet ikke bortkastet tid

Det brukes betydelige ressurser til å søke om midler fra Norges forskningsråd. For mange forskere er søknadsarbeidet samtidig faglig utviklende.

Dette kommer fram av en ny NIFU-undersøkelse om tids- og ressursbruken til forskere som søkte Norges forskningsråd i 2016. Basert på medianverdiene anslås det at en typisk forskningsrådssøknad krever ca. fire ukesverk hos hovedsøker og ett ukesverk hos partnerinstitusjonen.

Varierende tidsbruk
Tidsanslagene bygger på søkernes egne vurderinger og anslag. Tidsbruken varierer også betydelig mellom ulike søknadstyper. Søknader om Senter for fremragende forskning (SFF) er blant de mest tidkrevende og krever gjerne rundt 20 ukesverk. I motsatt ende finner vi søknader om internasjonale nettverkstiltak, som i snitt krever under 3 ukesverk. Generelt ser vi at tidsbruken varierer i takt med søknadsbeløpet – jo høyere beløp det søkes om, jo høyere er tidsbruken.

Kostnadene ved søknadsarbeid knytter seg primært til den tiden forskerne legger ned i å utarbeide prosjektbeskrivelsen. Utgifter til reiser, møter og andre tjenester utgjør beskjedne kostnader i denne sammenhengen.

Faglig utviklende
Et flertall av respondentene oppgir at søknadsarbeidet vil være nyttig selv om søknaden ikke innvilges. Nytten knyttes både til faglig utbytte og gjenbruk i framtidige søknader. Litt over halvparten oppgir at søknadsarbeidet har generert nye prosjektideer, mens litt under halvparten sier at arbeidet har stimulert til faglig samarbeid. Totalt sier mer enn to tredjedeler av respondentene at søknadsarbeidet vil ha middels, stor eller svært stor nytte selv om søknaden ikke blir innvilget. Svært få av respondentene visste utfallet av søknadsbehandlingen da de besvarte spørsmålene.

Rom for forenkling
Respondentene ble også bedt om å ta stilling til hva som kan redusere tidsbruken og forenkle søknadsarbeidet. Mer enn hver tredje søker oppgir at en totrinns prosess med enkle skisser i første runde kan forenkle og redusere tidsbruken i søknadsarbeidet. Nesten like mange mener at tidsbruken kan reduseres hvis Forskningsrådet formidler vurderingskriteriene og premissene for søknadsbehandlingen på en klarere måte.
Spørreskjemaundersøkelsen er utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og omfattet nær 1300 forskere. Formålet var å frambringe kunnskap om hvor mye tid og ressurser som går med til å søke om midler fra Forskningsrådet og hvilken nytte søkerne har av søknadsarbeidet. Undersøkelsen omfatter følgende hovedtema:

  • Bruk av tid knyttet til en konkret søknad hos forskningsinstitusjoner som søker Forskningsrådet om midler
  • Hvilke ressurser ut over søkerinstitusjonens egen tidsbruk som benyttes for søknadsarbeidet
  • Hvilke forhold som styrer ressursbruken
  • Nytte av tiden og andre ressurser som er lagt inn i arbeidet med søknaden

NIFU-rapport 2016:43

For mer informasjon, kontakt
Inge Ramberg, prosjektleder
inge.ramberg@nifu.no
tlf. 960 94 038