12 okt 2018

Stabile kjønnsforskjeller i skolen

Forskning viser at gutter er overrepresentert i flere negative statistikker i utdanningsløpet. Samtidig ble det påvist stabile kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i favør av jenter over tid, noe som strider imot oppfatningen om økende kjønnsforskjeller.

En ny NIFU-rapport oppsummerer nyere forskning om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Når det gjelder årsaker, skilles det mellom individuelle, strukturelle og skolerelaterte faktorer. Med individuelle faktorer menes både kognitive (for eksempel intelligens) og psykologiske ikke-kognitive ferdigheter (for eksempel selvkontroll). Skolerelaterte faktorer er forhold ved skolen, mens strukturelle faktorer knyttes til forhold utenfor skolen, for eksempel familie.

Selv om de to delproblemstillingene om årsaker og tiltak tematisk vanskelig lar seg skille fra hverandre, har forskerne likevel valgt et analytisk skille ved å presentere de inkluderte studiene om årsaker og tiltak hver for seg. Skillet har blitt foretatt metodisk ved at tiltaksstudier er studier der man sammenligner kjønnsforskjellene i skoleprestasjonene i to grupper, en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe.

Allikevel er det på tvers av de to problemstillingene noen trekk som peker seg ut. For lese-, språk- og skriveferdigheter har forskerne identifisert flere robuste studier om årsaker som peker på behov for tidlige tiltak for å motvirke kjønnsforskjeller. Samtidig har forskerne identifisert flere studier med metodiske mangler. Det er behov for flere studier av høy metodisk kvalitet. For årsaksfaktorer knyttet til lese-, språk- og skriveferdigheter kan det være aktuelt å lage en full systematisk kunnskapsoversikt med en mer spisset problemstilling.

Rapporten gir ikke en uttømmende systematisk oversikt over samtlige studier på feltet. Ved behov burde det utformes mer spesifikke problemstillinger ut fra de temaområdene man er spesielt interessert i.

NIFU-rapport 2018:25

For mer informasjon, kontakt:
Sabine Wollscheid, forsker 2, Grunnopplæring
sabine.wollscheid@nifu.no
(+47) 22 59 51 73