8 nov 2018

Statsbudsjettanalysen 2019

En liten realvekst i bevilgningene til høyere utdanning og forskning i 2019.

NIFUs analyse av budsjettforslaget for forskning og høyere utdanning for 2019 foreligger nå.

Budsjettforslaget for 2019 fra Regjeringen Solberg vil anslagsvis gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 37,1 mrd. kr. Budsjettet for 2019 har dermed en realvekst i forhold til 2018 på 1,2 prosent. FoU-bevilgningenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er for 2019 anslått til 1,02 prosent, litt opp fra 2018 (1,01 prosent), men lavere enn i 2016 og 2017 (1,06 prosent).

Regjeringen har i egen melding til Stortinget lagt fram en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Bevilgninger knyttet til tre nye tallfestede opptrappingsplaner for perioden 2019-2023 øker med i alt 481 mill. kr. Det er en samlet vekst på 1,2 mrd. kr i bevilgninger knyttet til langtidsplanen som helhet.

Det er en liten realvekst i rammebevilgningen til universiteter og høgskoler på 0,8 prosent, ned fra 2,6 prosent i 2017 og 1,3 prosent i 2018. Vekst ut over lønns- og prisjustering skyldes økte resultatbaserte bevilgninger med åpen ramme og videreføring av studieplasser og utdanningsstipend opprettet tidligere.

Se også Egil Kalleruds kronikk i Khrono: Statsbudsjett i tråd med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning: liten vekst, lavere ambisjoner og mindre forutsigbar satsing.

Statsbudsjettet 2019: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019 (NIFU Innsikt 2018:5)

For mer informasjon, kontakt:
Egil Kallerud, spesialrådgiver, Studier av forskning og innovasjon
egil.kallerud@nifu.no
(+47) 975 66 656

Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
(+47) 97 75 82 84