13 nov 2019

Statsbudsjettanalysen 2020: En liten realnedgang i bevilgningene til forskning i 2020

Budsjettforslaget for 2020 fra Regjeringen Solberg vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på om lag 38,9 mrd. kr.

Det vil innebære en realnedgang i forhold til 2019 på 0,8 prosent. FoU-bevilgningenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er for 2020 anslått til 1,03 prosent, ned fra 1,06 prosent i 2019.

Det viser NIFUs analyse av budsjettforslaget for forskning og høyere utdanning for 2020.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som skal styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet, følges opp i 2020 med økte bevilgninger på 585 mill. kr, hvorav 375 mill. kr knyttet til tre tallfestede opptrappingsplaner for perioden 2019-23.

I 2019 var de tilsvarende tall henholdsvis 1,2 mrd. kr og 476 mill. kr.

Oppfølgingen av langtidsplanen omfatter et stort antall enkeltbevilgninger som for en stor del er relativt små og ujevnt spredt mellom planens prioriteringer. Det er liten kontinuitet i satsingene i de to årene.

Det er en liten realvekst i rammebevilgningen til universiteter og høgskoler på 0,5 prosent, omtrent som i 2019 og litt ned i forhold til 2018 (1,7 prosent). Vekst ut over lønns- og prisjustering skyldes økte resultatbaserte bevilgninger med åpen ramme og videreføring av studie­plasser og utdanningsstipend opprettet tidligere.

Se også Artikkel i Forskningspolitikk nr. 3, 2019: Realnedgang i bevilgningene til forskning i 2020, innfløkt prioriteringsbilde.

Statsbudsjettet 2020: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2020 (NIFU Innsikt 2019:19)

For mer informasjon, kontakt:
Egil Kallerud, spesialrådgiver, Studier av forskning og innovasjon
egil.kallerud@nifu.no
(+47) 975 66 656

Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
(+47) 97 75 82 84